About Us Đăng ký công dân Ấn Độ

Tất cả công dân Ấn Độ cư trú tại Việt Nam với mục đích làm việc, học lên cao hơn hoặc lưu trú ngắn hạn đều phải đăng ký với Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội, Việt Nam.

Đơn đăng ký:

Tên (như trong hộ chiếu):

Số hộ chiếu:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Nghề nghiệp:

Mục đích lưu trú:

Ngày nhập cảnh:

Thời gian lưu trú dự kiến (trong trường hợp lưu trú ngắn hạn):

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

Mã xác nhận: