About Us AmbassadorMr. Sandeep Arya

Sandeep Arya joined the Indian Foreign Service in 1994. Before appointment as the Ambassador to Vietnam, he was Additional Secretary (Disarmament & International Security Affairs) and Joint Secretary (Europe West/AD) at the Ministry of External Affairs of India in New Delhi between 2019-2022. He last served abroad as the Indian High Commissioner (Ambassador) to Tanzania and Representative to the East African Community between 2015-2019. Between 1994-2015, he served in various capacities at the Indian Embassies in Netherlands, Russia and Ukraine and at the Ministry of External Affairs of India in New Delhi.

Sandeep Arya was born in June 1971 at Kashipur in India and hold a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, Master of Technology in Nuclear Engineering, Master of Arts in Economics and Master of Business Administration.

He speaks Hindi, English and Russian.  He enjoys reading about history, international relations, and global developments, listening to music and practices yoga.

He is married to Dr. Suveta Singh and they have two sons. 

Đại sứ Sandeep Arya gia nhập Bộ Ngoại giao Ấn Độ năm 1994. Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, ông là Trợ lý Bộ trưởng (phụ trách Giải trừ quân bị & Các vấn đề An ninh Quốc tế) và Vụ trưởng (phụ trách Tây Âu/Hành chính) tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi từ 2019-2022. Nhiệm kỳ trước ông là Cao ủy Ấn Độ (Đại sứ) tại Tanzania và Đại diện Cộng đồng Đông Phi từ năm 2015-2019. Từ năm 1994 đến năm 2015, ông đã đảm nhận nhiều cương vị khác nhau tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Lan, Nga và Ukraine và tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi.

Đại sứ Sandeep Arya sinh tháng 6 năm 1971 tại Kashipur, Ấn Độ và có bằng Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân, Thạc sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông  nói tiếng Hindi, tiếng Anh và tiếng Nga. Sở thích của ông là đọc về lịch sử, các tài liệu quan hệ quốc tế và những thay đổi trên thế giới, nghe nhạc và tập yoga.

Vợ ông là TS. Suveta Singh. Ông và vợ có hai con trai.