About Us Study in India

 
The Study in India program is a flagship project of Ministry of Education (MoE), Government of India to encourage international students to explore educational opportunities at top Indian universities. The SII program has constructed a seamless system for students to register for the program and explore courses across prestigious Indian institutes.
 
The Indian Education system is the world's second largest Higher Education System with more than 800 universities, 39,000 colleges and a capacity of enrolling more than a whopping 20 million students. Higher Education Institutions in India offer courses/degrees that are competitive in the world market in terms of quality but are delivered at one fourth the cost, hence guaranteeing value-for-money education. 
 
For more, please visit: https://www.studyinindia.gov.in/ 
 
 
***
Chương trình Du học Ấn Độ (SII) là một dự án hàng đầu của Bộ Giáo dục (MoE), Chính phủ Ấn Độ nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế khám phá các cơ hội giáo dục tại các trường đại học hàng đầu ở nước này. Chương trình SII đã xây dựng một hệ thống liền mạch để sinh viên đăng ký và tìm hiểu các khóa học tại các học viện uy tín của Ấn Độ.

Hệ thống Giáo dục Ấn Độ là Hệ thống Giáo dục Đại học lớn thứ hai thế giới với hơn 800 trường đại học, 39.000 trường cao đẳng và khả năng tuyển sinh hơn 20 triệu sinh viên. Các cơ sở giáo dục đại học ở Ấn Độ cung cấp các khóa học /bằng cấp có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới về chất lượng nhưng với chi phí chỉ bằng 1/4, do đó đảm bảo một nền giáo dục xứng đáng với giá trị bỏ ra.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập https://www.studyinindia.gov.in/