About Us ICCR Scholarships

SCHOLARSHIPS FORLONG TERM COURSES IN INDIA

During academic year 2019-20, the Government of India will provide some scholarships to Vietnam under the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Schemes including General Scholarship Scheme (GSS), Mekong Ganga Cooperation (MGC) and Education Exchange Programme (EEP). The scholarships include Visa fee, tuition fee, living allowance, hostel accommodation and medical payment. Return economy class air-fare to the nearest airport and 3rd AC Train fare to the place of study (if so required) is only admissible for EEP & MGC programmes. The scholarships are awarded to meritorious Vietnamese nationals to pursue Graduate/Post graduate/ Ph.D for all subjects (except Medical, Paramedical and fashion) in India. Policy guidelines for applicants are attached.

 • Candidates are required to have sufficient proficiency in English and to meet the eligibility criteria of the university/educational institution chosen by them. An English language test will be conducted by the Embassy. Applicants must refer to university websites or list of Universities which is available at ICCR website http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

 • Candidates should be 18 yearand not more than 30 years of age by July 2019. Age limit for Ph.D. students exclusively, is 45 years.

 • Candidates should not be suffering from life threatening illness or any other medical condition requiring long term treatment.

 • ICCR sponsored students are mandatorily required to stay inside hostel wherever available.

 • Applications will only be accepted through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ with supporting documents as per the checklist.

 • One hard copy of the completed application should also be sent to the Embassy latest by Wednesday,20/02/2019.

For further details, please contact Education Wing, Embassy of India, 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi, tel 024-38244990 or email scholarships.hanoi@mea.gov.in.

HỌC B"NG DU HỌC ẤN ĐỘ

Năm học 2019-20, Chính phủ Ấn Độ dành tặng Việt Nam một s' suất học bổng do Hội "ng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) 'iều ph'i, trong khuôn khổ Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC) và Chương trình Trao Đổi Giáo dục (EEP). Học bổng g"m có: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở tại ký túc xá và chi phí y tế. Riêng học viên của chương trình EEP và MGC sẽ 'ược thêm vé máy bay khứ h"i một lầ, hạng phổ thông tới sân bay gần nhất và vé tàu hạng 3 khoang 'iều hòa tới 'iểm học (nếu cần). Những ứng viên Việt Nam xứng 'áng sẽ có cơ hội 'ược nhận học bổng bậc học Đại học/Sau Đại học/Nghiên cứu sinh cho tất cả các chuyên ngành (trừ Y, Dược và Thời trang) tại các trường ở Ấn Độ. Xem thêm chính sách học bổng dành cho ứng viên trong file 'ính kèm.

 • Ứng viên 'ăng ký học bổng phải có trình 'ộ tiếng Anh t't và 'áp ứng 'ủ các tiêu chí của trường 'ề ra. Để 'ảm bảo chất lượng học viên, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức vòng kiểm tra/ phỏng vấn tiếng Anh. Ứng viên nên tham khảo chọn khóa học trên website của trường hoặc danh sách các trường Đại học Ấn Độ có trên trang web ICCR http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

 • Không chấp nhận ứng viên chưa 'ủ 18 tuổi và trên 30 tuổi, tính 'ến tháng 7/2019.

 • Không chấp nhận những ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần phải 'iều trị lâu dài.

 • Sinh viên nhận 'ược học bổng ICCR bắt buộc phải ở trong ký túc xá của nhà trường.

 • Chỉ chấp nhận những h" sơ 'ăng ký qua cổng http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ cùng với 'ầy 'ủ các giấy tờ yêu cầu ở phần checklist

 • Yêu cầu học viên nộp thêm một bản cứng h" sơ 'ầy 'ủ tới Đại sứ quán Ấn Độ, chậm nhất vào ngày 20/02/2019.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ, 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 'iện thoại 024-38244990 hoặc email scholarships.hanoi@mea.gov.in.