About Us Đơn xin quốc tịch

Theo dòng dõi (Mục 4)

Người sinh ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ từ ngày 26 tháng 1 năm 1950 đến trước ngày 10 tháng 12 năm 1992 sẽ được xem là công dân Ấn Độ theo dòng dõi nếu cha của họ là công dân Ấn Độ khi họ ra đời. Trong trường hợp cha của họ là công dân Ấn Độ theo dòng dõi, cá nhân sẽ không được coi là công dân Ấn Độ trừ khi đăng ký giấy khai sinh tại Lãnh sự quán Ấn Độ trong vòng một năm kể từ ngày sinh, hoặc đã được chính phủ Trung ương cấp phép đăng ký sau thời gian này.

Người sinh ra ngoài Ấn Độ từ ngày 10 tháng 12 năm 1992 đến trước ngày mùng 3 tháng 12 năm 2004 được coi là công dân Ấn Độ nếu một trong hai cha mẹ của họ là công dân Ấn Độ vào thời điểm họ ra đời. Trong trường hợp một trong hai bố mẹ là công dân Ấn Độ theo dòng dõi, người đó sẽ không được coi là công dân Ấn Độ, trừ khi đăng ký sinh tại Lãnh sự quán Ấn Độ trong vòng một năm từ ngày sinh hoặc với sự cho phép của Chính phủ Trung ương, hoặc đã được chính phủ Trung ương cấp phép đăng ký sau thời gian này.

Người sinh ra ngoài Ấn Độ từ ngày 3 tháng 12 năm 2004 trở đi sẽ không được coi là công dân Ấn Độ, trừ khi bố mẹ họ tuyên bố rằng trẻ vị thành niên sẽ không sở hữu hộ chiếu của một quốc gia khác và đăng ký giấy khai sinh tại Cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ trong vòng một năm từ ngày sinh, hoặc đã được chính phủ Trung ương cấp phép đăng ký sau thời gian này.

Quy trình

Đơn đăng ký khai sinh của trẻ vị thành niên tại lãnh sự quán Ấn Độ theo Mục 4(1) phải được làm theo Mẫu-I kèm theo cam kết bằng văn bản của cha mẹ của trẻ vị thành niên đó rằng trẻ không có hộ chiếu của nước khác.

Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2012, việc đăng ký xin cấp Quốc tịch Ấn Độ phải thực hiện trực tuyến. 

Xin truy cập trang web của Bộ Nội vụ tại  http://indiancitizenshiponline.nic.in để biết thêm chi tiết và đăng ký quốc tịch trực tuyến.

Quyền bầu cử cho người Ấn Độ ở nước ngoài

Mọi công dân Ấn Độ đang sống ở nước ngoài, nếu chưa sở hữu quốc tịch nước ngoài và đã đủ 18 tuổi vào ngày 1 tháng 1 của năm đó, có thể nộp đơn bằng Mẫu 6 A để đăng ký vào danh sách cử tri cho nơi cư trú ở Ấn Độ như đã ghi trong hộ chiếu. Đơn đăng ký có thể được nộp cho Quan chức Đăng ký Cử tri (ERO) liên quan. Thông tin và địa chỉ của các ERO này và Mẫu 6 A, cùng với hướng dẫn điền đơn, có thể được lấy từ trang web chính thức của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ tại http://eci.nic.in.

Các mẫu đơn nên được gửi trực tiếp đến ERO của nơi cư trú. Các tài liệu cần gửi kèm theo đơn đăng ký bao gồm một bức ảnh màu mới nhất có kích thước 2x2 inch (với nền sáng và hiển thị toàn bộ khuôn mặt của người đăng ký), bản sao tự chứng nhận của các trang có liên quan của hộ chiếu chứa ảnh và tất cả các thông tin khác của người đăng ký cũng như trang chứa visa hợp lệ.

Sau khi đăng ký, người Ấn Độ đang sống ở nước ngoài sẽ có quyền bầu cử trong cuộc bầu cử tại nơi cư trú cụ thể, trong đó người này sẽ phải có mặt tại trạm bầu cử vào ngày bầu cử cùng với hộ chiếu gốc. Lưu ý không có quy định về bỏ phiếu qua thư, hoặc bỏ phiếu tại các Đại sứ quán Ấn Độ ở nước ngoài hoặc bỏ phiếu trực tuyến.