About Us Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng trong bối cảnh mới”