About Us Quyền biểu quyết của NRI

Mọi công dân Ấn Độ cư trú ở nước ngoài, chưa nhập quốc tịch nước ngoài và đủ 18 tuổi tính đến ngày 1 tháng 1 hàng năm, có thể nộp đơn theo mẫu 6A để đăng ký vào danh sách cử tri cho khu vực bầu cử của mình (nơi cư trú ở Ấn Độ như được đề cập trong hộ chiếu). Đơn đăng ký có thể được trình cho Cán bộ đăng ký bầu cử (ERO) có liên quan. Thông tin chi tiết, địa chỉ của các ERO, biểu mẫu 6A, cùng với hướng dẫn điền biểu mẫu có thể tham khảo trang web chính thức của Ủy ban bầu cử Ấn Độ http://eci.nic.in

Các mẫu đơn đăng ký phải được gửi trực tiếp đến các ERO tại khu vực bầu cử. Các tài liệu phải nộp cùng với mẫu đơn bao gồm một bức ảnh màu cỡ hộ chiếu gần nhất (có phông nền sáng và khuôn mặt của người nộp đơn được chụp rõ), bản sao tự chứng thực kèm ảnh của các trang hộ chiếu có liên quan và tất cả các thông tin chi tiết khác của người nộp đơn và trang thị thực hợp lệ.

Sau khi đăng ký, công dân Ấn Độ cư trú ở nước ngoài có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở khu vực bầu cử cụ thể mà người đó phải có mặt thực tế vào ngày bầu cử tại điểm bỏ phiếu cùng với hộ chiếu gốc. Xin lưu ý rằng không có quy định về bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu tại Cơ quan Truyền giáo Ấn Độ ở nước ngoài hoặc bỏ phiếu trực tuyến.