About Us Press Releases

India crosses a crucial milestone in the fight against COVID-19

Posted on: August 22, 2020 | Back | Print

India crosses a crucial milestone in the fight against COVID-19

Tests more than 10 lakh people in a day

 

Keeping to its promise of exponentially increasing the daily COVID-19 tests to 10 lakhs, India has crossed the significant milestone in its fight against COVID today.

In a testament to the determined, focussed, consistent and coordinated efforts of the Centre and the State/UT governments, India has conducted 1 million tests in the past 24 hours. With 10,23,836 tests done yesterday, India has achieved its resolve to test 10 lakh samples daily.

With this achievement, the cumulative tests are more than 3.4 crore (3,44,91,073).

The number of daily tests has been increasing in a steep climb. Average daily tests during the past three weeks also strongly depict the progress made in enhancement of COVID-19 tests across the country.

As has been reported from States/UTs that have pushed ahead with aggressive testing, there is a commensurate decline in the positivity rate. Although higher number of tests will initially lead to a rise in the positivity rate, it will eventually lower when combined with other measures such as prompt isolation, efficient tracking, and timely effective and clinical management.

Combined with enhanced testing, policy decisions of the Centre and the States/UTs have facilitated easy testing across the country. This has boosted the daily testing capacity.

Enhanced diagnostic lab network has also sided in this achievement. Today, the country has a strong network of 1511 labs comprising 983 labs in the government sector and 528 private labs. These include:

• Real-Time RT PCR based testing labs: 778 (Govt: 458 + Private: 320)

• TrueNat based testing labs: 615 (Govt: 491 + Private: 124)

• CBNAAT based testing labs: 118 (Govt: 34 + Private: 84)

For all authentic & updated information on COVID-19 related technical issues, guidelines & advisories please regularly visit: https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA.

Technical queries related to COVID-19 may be sent to technicalquery.covid19@gov.in and other queries on ncov2019@gov.in and @CovidIndiaSeva .

In case of any queries on COVID-19, please call at the Ministry of Health & Family Welfare helpline no.: +91-11-23978046 or 1075 (Toll-free). List of helpline numbers of States/UTs on COVID-19 is also available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .

****

Ấn Độ vượt qua một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19

Kiểm tra hơn 1 triệu người trong một ngày

 

Giữ đúng lời hứa về việc tăng số lượng thử nghiệm COVID-19 hàng ngày theo cấp số nhân lên 1 triệu, Ấn Độ đã vượt qua cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID vào ngày hôm nay.

Để minh chứng cho những nỗ lực quyết tâm, tập trung, nhất quán và phối hợp của chính quyền trung ương và các bangTrung tâm và chính quyền Bang, Ấn Độ đã thực hiện 1 triệu xét nghiệm trong 24 giờ qua. Với 1.023.836 xét nghiệm được thực hiện ngày hôm qua, Ấn Độ đã đạt được quyết tâm nâng mức kiểm tra lên 1 triệu xét nghiệm 1 ngày.

Với thành tích này thì tổng số xét nghiệm đến hiện nay là 34 triệu xét nghiệm (34.491.073).

Số lượng các xét nghiệm hàng ngày đã tăng lên với tốc độ cực nhanh. Xét nghiệm trung bình hàng ngày trong ba tuần qua cũng miêu tả những tiến bộ mạnh mẽ đạt được trong việc nâng cao xét nghiệm COVID-19 trên toàn quốc.

Như trongc báo cáo từ các bang đã thực hiện việc đẩy mạnh xét nghiệm, tỷ lệ ca nhiễm đã giảm tương ứng. Mặc dù ban đầu số lượng xét nghiệm cao hơn dẫn đến tỉ lệ ca nhiễm cao hơn nhưng cuối cùng tỉ lệ này đã giảm xuống khi kết hợp với các biện pháp khác như cách ly nhanh chóng, theo dõi hiệu quả, quản lý lâm sàng hiệu quả và kịp thời.

Kết hợp với kiểm tra nâng cao, các quyết định chính sách của trung ương và các bang đã tạo điều kiện cho việc xét nghiệm trên toàn quốc được dễ dàng. Điều này đã nâng cao năng lực xét nghiệm hàng ngày.

Mạng lưới phòng thí nghiệm chẩn đoán được nâng cao cũng góp phần vào thành tựu này. Ngày nay, chúng ta có một mạng lưới mạnh mẽ bao gồm 1511 phòng thí nghiệm, trong đó có 983 phòng thí nghiệm thuộc khu vực chính phủ và 528 phòng thí nghiệm tư nhân. Bao gồm các:

  • Phòng thí nghiệm dựa trên RT PCR thời gian thực: 778 (Chính phủ: 458 + tư nhân: 320)
  • Phòng thí nghiệm thử nghiệm dựa trên TrueNat: 615 (Chính phủ: 491 + tư nhân: 124)
  • Phòng thử nghiệm dựa trên CBNAAT: 118 (Chính phủ: 34 + Tư nhân: 84)

Để biết tất cả thông tin xác thực & cập nhật về các vấn đề kỹ thuật, hướng dẫn & tư vấn liên quan đến COVID-19, vui lòng thường xuyên truy cập: https://www.mohfw.gov.in/ và @MoHFW_INDIA.

Các thắc mắc kỹ thuật liên quan đến COVID-19 có thể được gửi tới techquery.covid19@gov.in và các câu hỏi khác khác gửi tới ncov2019@gov.in và @CovidIndiaSeva.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về COVID-19, vui lòng gọi theo đường dây trợ giúp của Bộ Y tế & Phúc lợi Gia đình số: + 91-11-23978046 hoặc 1075 (Miễn phí). Danh sách đường dây trợ giúp của các Tiểu bang về COVID-19 cũng có sẵn tại https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf.

****