About Us Speeches

Message by Prime Minister at Climate Ambition Summit

Posted on: December 12, 2020 | Back | Print

(Read in Vietnamese below)

                                     

Excellencies ,

This Summit marks the fifth anniversary of the Paris Agreement - the most ambitious step in our fight against Climate Change. Today, as we are looking to set our sights even higher, we must also not lose sight of the past. We must not only revise our ambitions , but also review our achievements against targets already set. Only then can our voices be credible for future generations.

Excellencies ,

I must humbly share with you, that India is not only on track to achieve its Paris Agreement targets, but to exceed them beyond expectations .We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 GigaWatts in 2014 to 36 GigaWatts in 2020. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world. It will reach 175 GigaWatts before 2022.And, we have an even more ambitious target now - 450 GigaWatts of renewable energy capacity by 2030. We have also succeeded in expanding our forest cover and safeguarding our biodiversity.

And, on the world stage, India has pioneered two major initiatives:

● The International Solar Alliance, and

● The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.

Excellencies ,

In 2047, India will celebrate 100 years as a modern, independent nation. To all my fellow residents of this planet, I make a solemn pledge today.Centennial India will not only meet its own targets, but will also exceed your expectations .

Thank you.

New Delhi
December 12, 2020

***

Thông điệp của Thủ tướng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng về Khí hậu

Thưa Quý vị,

Hội nghị cấp cao này đánh dấu kỷ niệm năm năm Thỏa thuận Paris - bước đi đầy tham vọng nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của chúng ta. Ngày nay, khi chúng ta đang muốn đặt tầm nhìn của mình cao hơn nữa, chúng ta cũng không được đánh mất quá khứ. Chúng ta không chỉ phải xem xét lại tham vọng của mình mà còn phải xem xét lại những thành tựu của chúng ta so với các mục tiêu đã đặt ra. Chỉ khi đó, tiếng nói của chúng ta mới có thể đáng tin cậy cho các thế hệ tương lai.

Thưa Quý vị,

Tôi phải khiêm tốn chia sẻ với các bạn rằng Ấn Độ không chỉ đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris mà còn vượt quá mong đợi. Chúng tôi đã giảm cường độ phát thải xuống 21% so với mức năm 2005. Công suất năng lượng mặt trời của chúng tôi đã tăng từ 2,63 GigaWatts năm 2014 lên 36 GigaWatts vào năm 2020. Công suất năng lượng tái tạo của chúng tôi lớn thứ tư trên thế giới. Nó sẽ đạt 175 GigaWatts trước năm 2022 và chúng tôi có mục tiêu tham vọng hơn bây giờ - 450 GigaWatts công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030. Chúng tôi cũng đã thành công trong việc mở rộng độ che phủ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học của chúng tôi.

Và, trên trường thế giới, Ấn Độ đã đi tiên phong trong hai sáng kiến lớn:

  • Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế, và
  • Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai.

Thưa Quý vị,

Vào năm 2047, Ấn Độ sẽ kỷ niệm 100 năm là một quốc gia hiện đại, độc lập. Với tất cả các cư dân của tôi trên hành tinh này, tôi xin hứa long trọng hôm nay. Ấn Độ 100 tuổi sẽ không chỉ đạt được các mục tiêu của riêng mình mà còn vượt mong đợi của các bạn.

Xin cảm ơn.

New Delhi
Ngày 12 tháng 12 năm 2020