About Us India Water Week-2022

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that Ministry of Jal Shakti is organizing 7th India Water Week-2022 (IWW-2022), an international conference, during 01-05 November, 2022 at India Export Centre, Greater Noida, Uttar Pradesh.

The main objective of India Water Week is to provide a forum for various stakeholders (policy makers, water managers, professionals, academia nationally and internationally and the user groups from different sections of the society) wherein all water related issues are discussed and measures identified to address various challenges of water security for sustainable development. The theme for IWW-2022 is “Water Security for Sustainable Development with Equity” focusing on various aspects of water security and management and related challenges for equitable development. The IWW-2022 will have various events in the form of
seminars, panel discussions and special sessions organized with the cooperation of stakeholders, including international organizations and partner countries, exhibitions, showcase of technologies, latest development in various fields related to water security, etc. The brochure of the event is available: Click here to download brochure

Interested individuals may contact the following officer to obtain further details: Mr. R.K. Jain, Head, IWW Secretariat via Tel: 0091-11-24121759/24122379, Mob: 0091-9873960750, Email connect[at]indiawaterweek[dot]in, or visit the web portal and Facebook page at www.indiawaterweek.in and www.facebook.com/indiawaterweek.in respectively.

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[01-05 tháng 11 năm 2022] Tuần lễ Nước Ấn Độ lần thứ 7-2022 (IWW-2022) Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Bộ Jal Shakti (về quản lý tài nguyên nước) dự kiến tổ chức Tuần lễ Nước Ấn Độ lần thứ 7-2022 (IWW-2022) - Hội nghị quốc tế, từ ngày 01-05 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Xuất khẩu Ấn Độ, Greater Noida, Uttar Pradesh.

Mục tiêu chính của sự kiện Tuần lễ Nước Ấn Độ là cung cấp một diễn đàn cho các bên liên quan (bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý nước, các chuyên gia, giới học giả trong nước và quốc tế, và các nhóm sử dụng tài nguyên từ các lĩnh vực khác nhau của xã hội) thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến nguồn nước và tìm ra các biện pháp giải quyết các thách thức về an ninh nguồn nước để hướng tới phát triển bền vững. Chủ đề của IWW- 2022 là “An ninh nguồn nước cho phát triển bền vững và công bằng”, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và an ninh nguồn nước, cũng như các thách thức liên quan đối với phát triển bền vững và công bằng. IWW-2022 sẽ bao gồm các phiên theo hình thức: hội thảo, thảo luận nhóm, và các phiên họp đặc biệt được tổ chức với sự hợp tác của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức quốc tế và các quốc gia đối tác, triển lãm, giới thiệu công nghệ, thông tin mới nhất về phát triển trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến an ninh nguồn nước, v.v.. Bản giới thiệu sự kiện có thể truy cập tại: Nhấn vào đây để tải tài liệu

Các cá nhân có quan tâm có thể liên hệ với cán bộ sau để biết thêm thông tin chi tiết: Ông R.K. Jain, Trưởng ban, Ban Thư ký IWW qua ĐT: 0091-11-24121759/24122379, 0091- 9873960750, Email: connect[at]indiawaterweek[dot]in, hoặc truy cập trang chủ hoặc trang facebook của sự kiện tại www.indiawaterweek.in/ www.facebook.com/indiawaterweek.in

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.