About Us ICCR Scholarships Helpline

A helpline email has been created to address queries, requests from students who wish to apply under various ICCR scholarship schemes, live students and the alumni: studentshelpline.iccr@gov.in 
 
\r\n äæ°á»ng dây nóng ä‘ã ä‘æ°á»£c thiết láºp ä‘ể phản hồi các thắc mắc/yêu cầu của những há»c viên dá»± ä‘ịnh ná»™p hồ sæ¡ há»c bá»ng ICCR, sinh viên và cả những cá»±u du há»c sinh của chæ°æ¡ng trình há»c bá»ng này: studentshelpline.iccr@gov.in