About Us ICCR Scholarships Helpline

A helpline email has been created to address queries, requests from students who wish to apply under various ICCR scholarship schemes, live students and the alumni: studentshelpline.iccr@gov.in 
 
Một email hỗ trợ đã được tạo lập nhằm trả lời các truy vấn, yêu cầu từ các sinh viên muốn nộp đơn vào các chương trình học bổng ICCR, sinh viên và cựu sinh viên: studentrcpline.iccr@gov.in

Education & Training