About Us Press Releases

Telephonic conversation between Prime Minister and His Excellency Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of Sri Lanka

Posted on: May 27, 2020 | Back | Print

Prime Minister spoke today to His Excellency Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of Sri Lanka, to congratulate him on having completed 50 years since his first entering the Parliament of Sri Lanka.

Prime Minister recalled H.E. Rajapaska’s contributions to the development of Sri Lanka in his long political career, and wished him all the best for his future.

Prime Minister also conveyed his condolences at the sudden and untimely demise yesterday of Mr. Arumugan Thondaman, a prominent leader of the Indian-Origin Tamils in Sri Lanka. Prime Minister recalled the role that Mr. Thondaman had played in taking forward the development partnership between India and Sri Lanka.

The leaders discussed the health and economic impact of the prevailing COVID-19 pandemic and the measures being taken in the two countries to counter them. Prime Minister assured H.E. Rajapaksa that India stands ready to extend all possible support to Sri Lanka during this challenging time.

New Delhi
May 27, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Ngài Mahinda Rajapaksa, Thủ tướng Sri Lanka

Hôm nay, Thủ tướng đã nói chuyện với Ngài Mahinda Rajapaksa, Thủ tướng Sri Lanka, để chúc mừng ông đã hoàn thành 50 năm công việc kể từ khi trở thành thành viên Quốc hội Sri Lanka.

Thủ tướng nhắc lại những đóng góp của Ngài Rajapaska đối với sự phát triển của Sri Lanka trong sự nghiệp chính trị lâu dài của ông và chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn về sự ra di bất ngờ ngày hôm qua của ông Arumugan Thondaman, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của người Tamil gốc Ấn ở Sri Lanka. Thủ tướng nhắc lại vai trò của ông Thondaman trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác phát triển giữa Ấn Độ và Sri Lanka.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tác động lên y tế và kinh tế của đại dịch COVID-19 và các biện pháp được áp dụng ở hai nước. Thủ tướng cam kết với Ngài Rajapaksa rằng Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hết sức có thể cho Sri Lanka trong thời gian thử thách này.


New Delhi

Ngày 27 tháng 5 năm 2020