About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and Prime Minister of Mauritius

Posted on: May 23, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with H.E. Pravind Jugnauth, Prime Minister of Mauritius.

Prime Minister Jugnauth conveyed his condolences for the losses caused in India by Cyclone Amphan. He thanked PM for sending the Indian Naval Ship 'Kesari' to Mauritius as part of 'Operation Sagar', with a consignment of medicines and a 14-member medical team to help the Mauritian health authorities fight the COVID-19 pandemic.

Prime Minister recalled the special people-to-people ties between India and Mauritius and said that India is duty-bound to support its friends during this time of crisis.

Prime Minister conveyed his appreciation for the effective COVID-19 response mounted by Mauritius under Prime Minister Jugnauth's leadership, which has resulted in no new cases being reported for several weeks. He suggested that Mauritius could document its best practices, which would be helpful for other countries, especially island countries, in dealing with similar health crises.

The two leaders discussed enhancing cooperation in various areas including measures aimed at supporting the financial sector of Mauritius, and enabling Mauritian youth to study Ayurvedic medicine.

Prime Minister conveyed his best wishes for the health and well-being of the Mauritian people, and for maintenance of the uniquely warm relations between the two countries.

New Delhi
May 23, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Mauritius

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Pravind Jugnauth, Thủ tướng  Mauritius.

Thủ tướng Jugnauth đã gửi lời chia buồn về những mất mát ở Ấn Độ bởi cơn bão Amphan. Ông cảm ơn Thủ tướng đã gửi tàu hải quân Ấn Độ 'Kesari' tới Mauritius như một phần của 'Chiến dịch Sagar', với một lô hàng thuốc và đội ngũ y tế 14 thành viên để giúp các cơ quan y tế Mauritius chống lại đại dịch COVID-19.

Thủ tướng nhắc lại mối quan hệ giao lưu nhân dân đặc biệt giữa Ấn Độ và Mauritius và nói rằng Ấn Độ có nghĩa vụ hỗ trợ bạn bè của mình trong thời gian khủng hoảng này.

Thủ tướng đánh giá cao các ứng phó hiệu quả đối với dịch COVID-19 của Mauritius dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Jugnauth, không có trường hợp mới nào được ghi nhận trong vài tuần qua. Ông đề nghị Mauritius lưu lại hoạt động thực tiễn tốt nhất của mình và điều này sẽ hữu ích cho các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc đảo, trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng y tế tương tự.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các biện pháp nhằm hỗ trợ lĩnh vực tài chính của Mauritius và tạo điều kiện cho thanh niên Mauritius nghiên cứu y học Ayurvedic.

Thủ tướng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân Mauritius và mong muốn duy trì mối quan hệ nồng ấm đặc biệt giữa hai nước.

 

New Delhi

Ngày 23 tháng 5 năm 2020