About Us Press Releases

Telephone Conversation between Prime Minister and President of Sri Lanka

Posted on: May 23, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with H.E. Gotabaya Rajapaksa, President of Sri Lanka, regarding the ongoing COVID-19 pandemic and its likely health and economic impacts in the region.

Prime Minister assured the Sri Lankan President that India would continue to provide all possible support to Sri Lanka for mitigating the effects of the pandemic.

President Rajapaksa briefed PM on the steps being taken by his Government to restart economic activity. In this context, both leaders agreed on the need to accelerate Indian-assisted development projects in Sri Lanka. They also discussed the possibilities of promoting investments and value-addition in Sri Lanka by the Indian private sector.

Prime Minister conveyed his best wishes for the health and wellbeing of the Sri Lankan people.

New Delhi
May 23, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Sri Lanka

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Gototti Rajapaksa, Tổng thống Sri Lanka, về đại dịch COVID-19 đang diễn ra và các tác động kinh tế và y tế có thể xảy ra trong khu vực.

Thủ tướng cam kết với Tổng thống Sri Lanka rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ hết sức có thể cho Sri Lanka để giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch.

Tổng thống Rajapaksa đã thông báo với Thủ tướng về các bước được Chính phủ thực hiện để tái khởi động nền kinh tế. Trong bối cảnh này, cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý về sự cần thiết phải đẩy nhanh các dự án phát triển do Ấn Độ thực hiện ở Sri Lanka. Họ cũng thảo luận về khả năng thúc đẩy đầu tư và gia tang giá trị ở Sri Lanka bởi khối tư nhân của Ấn Độ.

Thủ tướng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân Sri Lanka.


New Delhi

Ngày 23 tháng 5 năm 2020