About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and State Counsellor of Myanmar Daw Aung San Suu Kyi

Posted on: April 30, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephonic conversation with Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar on 30 April 2020.

The leaders discussed the evolving COVID 19 scenario in the domestic and regional contexts and updated each other on the steps being taken to control the spread of the pandemic.

Underlining the importance of Myanmar as a vital pillar of India's Neighbourhood First policy, Prime Minister Modi conveyed India's readiness to provide all possible support to Myanmar for mitigating the health and economic impact of COVID 19.

Prime Minister assured all possible support by Government of India for Myanmar citizens present in India, and thanked the State Counsellor for the cooperation being extended by Myanmar authorities to Indian citizens in Myanmar. The leaders agreed to remain in touch and work together to address the present and future challenges posed by COVID-19.

New Delhi
April 30, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Tham tán Nhà nước Myanmar Daw Aung San Suu Kyi

Thủ tướng Shri Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Daw Aung San Suu Kyi, Tham tán Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về kịch bản COVID 19 đang phát triển trong bối cảnh trong nước và khu vực và cập nhật cho nhau các biện pháp được hai nước thực hiện để kiểm soát sự lây lan của đại dịch.

Hiểu rõ tầm quan trọng của Myanmar như là một trụ cột quan trọng trong chính sách Vùng láng giềng lân cận của Ấn Độ, Thủ tướng Modi đã truyền đạt rằng Ấn Độ sẵn sàng cung cấp tất cả các hỗ trợ có thể cho Myanmar để giảm thiểu tác động kinh tế và sức khỏe của COVID 19.

Thủ tướng cam đoan Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ hết sức đối với công dân Myanmar có mặt ở Ấn Độ và cảm ơn Tham tán Nhà nước về sự giúp đỡ tận tình tới công dân Ấn Độ tại Myanmar. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc và cùng nhau giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai do COVID-19 đặt ra.

 

New Delhi

Ngày 30 tháng 4 năm 2020