About Us Press Releases

New Guidelines With Respect To Overseas Citizen Of India (OCI) Cards

Posted on: December 20, 2019 | Back | Print

Huớng dẫn cập nhật về các loại thẻ dành cho công dân Ấn Độ ở nước ngoài

Dưới đây là các quy định cấp thẻ OCI có hiệu lực từ năm 2005;

- Thẻ OCI phải làm thủ tục cấp lại mỗi lần làm lại hộ chiếu đối với công dân dưới 20 tuổi.

- Thẻ OCI phải làm thủ tục cấp lại một lần duy nhất khi làm lại hộ chiếu đối với công dân trên 50 tuổi.

- Việc cấp lại thẻ OCI là không bắt buộc khi làm lại hộ chiếu đối với công dân trong độ tuổi từ 21 đến 50.

2. Thông cáo này nhằm thông báo rằng Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tạm thời nới lỏng các quy định trên cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 trong các trường hợp sau:

- Trong trường hợp người mang thẻ OCI dưới 20 tuổi chưa được cấp thẻ OCI mới khi làm lại hộ chiếu, người đó có thể di chuyển bằng thẻ OCI có số hộ chiếu cũ với điều kiện người đó phải mang theo hộ chiếu mới, và hộ chiếu cũ có số trùng với số hộ chiếu in trên thẻ OCI.

- Trong trường hợp người mang thẻ OCI bước sang tuổi 50 và đã được cấp hộ chiếu mới nhưng chưa được cấp thẻ OCI mới, người đó có thể di chuyển bằng thẻ OCI cũ cùng với cả hai hộ chiếu cũ và mới.

3. Tuy nhiên, các công dân mang thẻ OCI cũng được khuyến cáo phải tuân thủ các quy định cấp thẻ OCI đề cập trong đoạn I phía trên và làm thủ tục cấp thẻ OCI mới theo quy định.

Đại sứ quán Ấn Độ

Hà Nội

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

New Guidelines With Respect To Overseas Citizen Of India (OCI) Cards

The following OCI guidelines have been in force since 2005.

  • OCI card needs to be re-issued each time a new passport is acquired by the card holder up-to the age of 20 years.

  • OCI card is required to be re-issued once on acquiring a new passport after completing 50 years of age.

  • Reissuance of OCI card is not required each time a passport is issued to a cardholder between 21 and 50 years of age.

2. This is to inform that Government of India has decided to grant temporary relaxation till 30th June 2020 in the following cases:

- In case an OCI card holder below the age of 20 years has not got the OCI card re-issued on change of passport, he/she may travel on the strength of his /her existing OCI card bearing old passport number subject to the condition that along with the new passport, the OCI cardholder carries old passport mentioned in the OCI card.

- In case an OCI card holder who has attained the age of 50 years and has got his/her passport renewed subsequently but has not got his /her OCI card re-issued on renewal of his /her passport, he/she may travel on the strength of the existing OCI card along with the old and new passport

3. It is, however, advised that OCI cardholders may take steps to comply with the existing OCI guidelines in Para 1 above and renew their OCI cards as required by the rules.

Embassy of India, Hanoi
Dated 19 Nov. 2019


***