About Us Press Releases

Press Release on MoU signed for QIPs in Nine Provinces in Vietnam

Posted on: February 09, 2023 | Back | Print

MOU signed for Quick Impact Projects in

Nine Provinces in Vietnam

On 09 February 2023, the Embassy of India, Hanoi signed Memoranda of Understanding with the People’s Committees of nine provinces of Vietnam – Binh Phuoc, Gia Lai, Ha Giang, Hoa Binh, Lai Chau, Lang Son, Lao Cai, Long An and Thanh Hoa – for Government of India’s support to nine local Quick Impact Projects (QIPs). The signing ceremony was represented by Mr. Subhash P. Gupta, Deputy Chief of Mission, Mr. Hoang Gia Long, Standing Vice Chairman of People’s Committee of Ha Giang, Mr. Nguyen Van Chuong, Vice Chairman of People’s Committee of Hoa Binh, Ms. Doan Thu Ha, Vice Chairman of People’s Committee of Lang Son and attended by leaders of People’s Committees and relevant Departments of relevant provinces of Vietnam.

2. The Memoranda of Understanding signed this year shall facilitate implementation of grassroots projects in nine provinces, including – educational infrastructure in Binh Phuoc, Lang Son, Lao Cai, Long An and Thanh Hoa Provinces; irrigation and water supply projects in Gia Lai and Ha Giang provinces, a social welfare project in Hoa Binh and a road project in Lai Chau. With these 09 projects, the total number of QIPs supported by India in Vietnam will reach 46 projects covering 39 provinces.  

3. The Quick Impact Projects are implemented as part of grant-in-aid programme under the Mekong Ganga Cooperation (MGC) support activities of the Government of India. During the Virtual Summit between Prime Ministers of India and Vietnam held on 21 December 2020, Government of India decided to increase the number of QIPs for Vietnam every year from 5 to 10, taking into account the benefits that these small projects bring at the grassroots level.  

4. Quick Impact Projects are implemented in a short period of time, aimed at local communities in provinces.  In his remarks at the signing ceremony, Mr. Subhash P. Gupta, Deputy Chief of Mission noted that the success of QIP programme in Vietnam signified their contribution in bringing quick development at local level. He added that the collaboration between the Embassy and the provincial authorities for the timely implementation of these projects reflected the strength of the Comprehensive Strategic Partnership between India and Vietnam and supported efforts towards achievement of Sustainable Development Goals. 

5. On behalf of the People’s Committee of Lang Son and the representatives of People’s Committees of provinces present at the signing ceremony, the Vice Chairman of People’s Committee of Lang Son thanked the Embassy and the Government of India for implementing QIPs in Vietnam. He appreciated the benefits of these small projects in remote and difficult areas of Vietnam, particularly in supporting basic infrastructure in education, road and irrigation sectors, thus complementing the socio-economic development efforts of local authorities. 

 

Hanoi

09.02.2023

BẢN GHI NHỚ ĐƯỢC KÝ VỚI 9 TỈNH TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TÁC ĐỘNG NHANH

Ngày 09.02.2023, Đại sứ quán Ấn Độ đã ký Bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân của 09 tỉnh của Việt Nam gồm Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An và Thanh Hóa để triển khai chín Dự án Tác động nhanh (QIP) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Lễ ký kết được tham dự bởi bởi Ông Subhash P. Gupta, Phó Đại sứ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và Ngài Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch thường trực, UBND Tỉnh Hà Giang, Ngài Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hòa Bình, Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Tỉnh Lạng Sơn và được tham dự bởi đại diện lãnh đạo của các Ủy ban Nhân dân và các sở ngành liên quan của các tỉnh. 

2. Những Bản ghi nhớ được ký kết trong năm nay nhằm triển khai các dự án tại cơ sở của 09 tỉnh thành bao gồm – dự án hạ tầng giáo dục tại Tỉnh Bình Phước, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An và Thanh Hóa, dự án tưới tiêu và cấp nước tại Gia Lai và Hà Giang, dự án xã hội tại Hòa Bình và dự án hạ tầng giao thông tại Lai Châu. Với 09 dự án này, tổng các dự án Tác động Nhanh QIP của Chính phủ Ấn Độ tại Việt Nam đã lên con số 46 tại 39 tỉnh thành. 

3. Các Dự án tác động nhanh được triển khai trong khuôn khổ của Chương trình Hỗ trợ phát triển thuộc Hợp tác Sông Hằng Sông Mekong (MGC). Tại Hội Nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam được tổ chức vào ngày 21.12.2020, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nâng số Dự án Tác động nhanh cho Việt Nam hàng năm từ 5 dự án lên 10 dự án trên cơ sở những lợi ích mà các dự án này mang lại cho tuyến cơ sở. 

4. Những Dự án tác động nhanh được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, mang lại lợi ích thiết thực và nhanh chóng cho các cộng đồng dân cư. Trong bài phát biểu của mình tại Lễ ký kết, Ông Subhash P. Gupta, Phó Đại sứ ghi nhận rằng thành công của Chương trình dự án Tác động nhanh (QIP) tại Việt Nam đã khẳng định về sự đóng góp của chương trình trong việc mang lại những chuyển biến nhanh tại tuyến cơ sở. Đại sứ nói thêm rằng hợp tác giữa Đại sứ quán và Chính quyền của các địa phương trong việc triển khai đúng tiến độ các dự án này thể hiện sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ và Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. 

6. Thay mặt Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn và đại diện của các tỉnh có mặt tại buổi Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn cảm ơn Đại sứ quán Ấn Độ và Chính phủ Ấn Độ về việc triển khai các Dự án Tác động nhanh tại Việt Nam. Bà Phó Chủ tịch đánh giá cao những lợi ích mà các dự án nhỏ mang lại đối với các vùng sâu và khó khăn tại Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giáo dục cơ bản, đường xá, tưới tiêu và cấp nước, đóng góp vào nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của chính quyền các địa phương. 

 

Hà Nội 

Ngày 09 tháng 02 năm 2023