About Us Press Releases

Press Release on Completion of conservation and restoration of A, H & K temples at My Son Sanctuary.

Posted on: December 20, 2022 | Back | Print

Press Release

Completion of conservation and restoration of A, H & K temples at My Son Sanctuary

Archaeological Survey of India has completed the conservation and restoration work of A, H & K group of temples at UNESCO heritage site of My Son Sanctuary in Quang Nam province of Vietnam after five years of intricate and meticulous work on site. A ceremony to mark the completion of this work and handing over of the site was attended by representatives of the Quang Nam province, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Archaeological Survey of India and Embassy of India in Hanoi.

My Son Sanctuary and its remarkable architectural ensemble dates from the 4th to the 13th Centuries CE and is located in the Duy Xuyen District of Quang Nam Province, in central Viet Nam. It represents a vivid picture of an important phase of the history of Vietnam, the South East Asia region and its confluence with India. The heritage was recognized as a National Site in 1979 by the Ministry of Culture of Vietnam and as a Special National Site in 2009 by the Government of Vietnam. In 1999, World Heritage Committee of UNESCO inscribed the site as a world heritage site.

The Governments of India and Vietnam entered into a Memorandum of Understanding for conservation and restoration of the World Heritage Site at My Son in 2014. Archaeological Survey of India which is a premier government organization for archaeology and heritage protection, was assigned the task of conservation and restoration work of A, H & K temples at the My Son Sanctuary. Following the approval of the detailed project reports prepared by ASI, the Government of India deputed a team of specialists on site from 2017 to 2022 to take up conservation and restoration works of identified A, H & K Group of Temples as per carefully established methodology, investigations and specifically designed restoration techniques.

By December 2022, the conservation and restoration work has been completed successfully in consultation with the My Son Management Board under the Quang Nam province of Vietnam and it has been reviewed by the Embassy of India, Hanoi; Government of India and ASI Headquarter, New Delhi

The conservation and restoration work at ‘A’ group of temples, which is the most sophisticated among the three blocks, began during the 2020 working session.  After due investigation, survey and documentation of the structure, the ASI took up initial cleaning of the surface which helped assess the defects over the wall area. The decayed mortar was then removed carefully, brick layers were studied and cracks were stitched properly. All loose materials were removed with a wire brush and wetted surface. Bricks were laid on a bed of mortar delicately and set in position by gently pressing with the handle of a trowel and using plastic hammer. During the process of conservation inside the sanctum of temple A10, a magnificent Shiva Linga was discovered and in the Garbhagriha of A13 Temple, a Lord Shiva Idol and Yoni Pitha were found. All these structures have been restored to preserve this unique heritage.

The work was completed smoothly and successfully due to the healthy support and excellent collaboration between the management teams deployed by the Department of Culture of the Quang Nam province and the specialists from the Archaeological Survey of India. The two sides agreed on the importance of the conservation and restoration work of the rich heritage valued by the governments of India and Vietnam and possible opportunities for the future.

Hanoi
20 December 2022

*****

Thông cáo báo chí

Hoàn thành việc bảo tồn và trùng tu nhóm tháp A, H & K tại Thánh địa Mỹ Sơn

Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ đã hoàn thành công việc bảo tồn và trùng tu nhóm đền tháp A, H & K tại Thánh địa Mỹ Sơn, khu di sản UNESCO ở tỉnh Quảng Nam của Việt Nam sau 5 năm thực hiện công việc phức tạp và tỉ mỉ tại đây. Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Cục Khảo cổ học Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ đã tham dự buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành và bàn giao công trình này.

Thánh địa Mỹ Sơn và quần thể kiến trúc đáng chú ý của nó có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13 sau Công nguyên và nằm ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, miền trung Việt Nam. Di sản này thể hiện một bức tranh sống động về một giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và sự giao thoa với Ấn Độ. Di sản này đã được công nhận là Di sản Quốc gia năm 1979 bởi Bộ Văn hóa Việt Nam và Di sản Quốc gia Đặc biệt năm 2009 bởi Chính phủ Việt Nam. Năm 1999, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã công nhận địa điểm này là di sản thế giới.

Chính phủ Ấn Độ và Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về bảo tồn và trùng tu Di sản Thế giới tại Mỹ Sơn vào năm 2014. Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ, một tổ chức hàng đầu của chính phủ về khảo cổ học và bảo vệ di sản, được giao nhiệm vụ bảo tồn và trùng tu các đền tháp A, H & K tại Thánh địa Mỹ Sơn. Sau khi phê duyệt các báo cáo dự án chi tiết do ASI chuẩn bị, Chính phủ Ấn Độ đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường từ năm 2017 đến năm 2022 để đảm nhận các công việc bảo tồn và trùng tu Nhóm đền tháp A, H & K theo phương pháp được điều tra và thiết lập cẩn thận cùng các kỹ thuật phục hồi được thiết kế đặc biệt.

Đến tháng 12 năm 2022, công việc bảo tồn và trùng tu đã kết thúc thành công với sự tham vấn của Ban Quản lý Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam của Việt Nam và đã được Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ và Trụ sở của cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ tại New Delhi xem xét.

Công việc bảo tồn và trùng tu tại nhóm đền tháp ‘A’ là phức tạp nhất trong số ba nhóm đền tháp và đã bắt đầu từ năm 2020. Sau khi điều tra, khảo sát và lập tài liệu về cấu trúc, nhóm chuyên gia khảo cổ đã tiến hành làm sạch bề mặt ban đầu để giúp đánh giá các hư hỏng của khu vực tường. Lớp vữa mục nát sau đó được loại bỏ cẩn thận, các lớp gạch được nghiên cứu và các vết nứt được gắn lại đúng cách. Tất cả các vật liệu lỏng lẻo đã được loại bỏ bằng bàn chải sắt và bề mặt được làm ướt. Gạch được đặt trên lớp vữa một cách tinh tế và định vị bằng cách ấn nhẹ bằng cán bay và dùng búa nhựa. Trong quá trình bảo tồn bên trong ngôi đền A10, các chuyên gia đã phát hiện một Shiva Linga nguyên vẹn còn được lưu trữ và ở khu vực trong cùng của ngôi đền A13 các chuyên gia còn tìm thêm được tượng Thần Shiva và Yoni Pitha. Tất cả những cấu trúc này đã được khôi phục để bảo tồn di sản độc đáo này.

Công việc đã hoàn thành thuận lợi và thành công nhờ sự hỗ trợ tích cực và sự phối hợp ăn ý giữa đội ngũ quản lý do Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam triển khai và các chuyên gia của Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của công tác bảo tồn và trùng tu các di sản phong phú được chính phủ Ấn Độ và Việt Nam đánh giá cao và kỳ vọng vào những hợp tác tiếp theo trong tương lai.

Hà Nội
Ngày 20 tháng 12 năm 2022