About Us Press Releases

India’s G20 Presidency

Posted on: November 11, 2022 | Back | Print

India’s G20 Presidency

1. India's G20 Presidency under the theme "One earth, one family, one future", logo and website www.g20.in were unveiled by the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi on 8 November 2022. India will hold G20 Presidency from 1 December 2022 to 30 November 2023.

2. The G20 is an intergovernmental forum of the world’s major 19 developed and developing economies and the European Union. Collectively, the G20 accounts for 85% of global GDP, 75% of international trade and two-thirds of the world population, making it the premier forum for international economic cooperation. The G20 currently comprises of Finance Track, with 8 work streams, Sherpa Track, with 12 work streams and 10 Engagement Groups of private sector/civil society/independent bodies.

3. During India’s Presidency, India, Indonesia and Brazil would form the troika. This would be the first time when the troika would consist of three developing countries and emerging economies, providing them a greater voice.

4. During the unveiling function, the Prime Minister Mr. Modi underlined that lotus in the logo represents hope to overcome the circumstances and its seven petals represent the seven continents in the world. It represents harmony while respecting diversity. He observed that India understands Global South's developmental aspirations and seeks to advance truly one world and one future. He underscored that India's achievements in many fields can be useful for other countries of the world. For example, the way India has used digital technologies for development, for inclusion, for eradicating corruption, for increasing ease of doing business and ease of living. These all are models and templates for developing countries

5. The areas of interest for G20 will revolve around inclusive, equitable and sustainable growth; LiFE (Lifestyle For Environment); women’s empowerment; digital public infrastructure and tech-enabled development in areas ranging from health, agriculture and education to commerce, skill-mapping, culture and tourism; climate financing; circular economy; global food security; energy security; green hydrogen; disaster risk reduction and resilience; developmental cooperation; fight against economic crime; and multilateral reforms.

***

 

 

Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ

Việc Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20 với chủ đề "Một trái đất, một gia đình, một tương lai" cũng như logo và trang web www.g20.in đã được Thủ tướng Ấn Độ Mr.NarendraModi công bố vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Ấn Độ sẽ giữ chức Chủ tịch G20 từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.

2. G20 là một diễn đàn liên chính phủ của 19 nền kinh tế phát triển và đang phát triển lớn trên thế giới và Liên minh châu Âu. Nhìn chung, G20 chiếm 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới, trở thành diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế. G20 hiện bao gồm Đường lối Tài chính với 8 dòng công việc, Hội nghị Sherpa với 12 dòng công việc và 10 Nhóm thảo luận thuộc các khu vực tư nhân/ xã hội dân sự/các cơ quan độc lập.

3. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Ấn Độ thì nước này cùng với Indonesia và Brazil sẽ là ba quốc gia chủ chốt. Đây sẽ là lần đầu tiên ba quốc gia chủ chốt là ba nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, mang lại tiếng nói lớn hơn cho họ.

4. Trong lễ ra mắt, Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng hình hoa sen trong logo tượng trưng cho hy vọng vượt qua hoàn cảnh và bảy cánh hoa của nó tượng trưng cho bảy lục địa trên thế giới. Nó thể hiện sự hài hòa đồng thời tôn trọng sự đa dạng. Ông khẳng định Ấn Độ hiểu rõ khát vọng phát triển của Khu vực Nam bán cầu và luôn tìm cách tiến tới một thế giới cũng như một tương lai thực sự. Ông cũng nhấn mạnh rằng thành tựu của Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp ích cho các nước khác trên thế giới. Ví dụ như cách Ấn Độ sử dụng công nghệ kỹ thuật số để phát triển, hòa nhập, xóa bỏ tham nhũng, tăng khả năng kinh doanh dễ dàng và dễ sống. Tất cả đều là mô hình và khuôn mẫu cho các nước đang phát triển.

5. Các lĩnh vực G20 quan tâm sẽ xoay quanh tăng trưởng bao trùm, công bằng và bền vững; LiFE (Phong cách sống Vì Môi trường); trao quyền cho phụ nữ; phát triển cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số và hỗ trợ công nghệ trong các lĩnh vực từ y tế, nông nghiệp và giáo dục đến thương mại, lập bản đồ kỹ năng, văn hóa và du lịch; tài trợ khí hậu; kinh tế tuần hoàn; an ninh lương thực toàn cầu; An ninh năng lượng; hydro xanh; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu; hợp tác phát triển; đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế; và cải cách đa phương.

***