About Us Press Releases

Parliament passes three Labour Codes to pave way for enactment of historic “Game changer” Labour Laws

Posted on: September 23, 2020 | Back | Print

Read in English

Read in Vietnamese

 
 
***
 
Quốc hội đã thông qua ba điều Luật lao động để trải đường cho việc thực hiện thay đổi lịch sử trong Luật Lao động
 
Các điều luật đó cân bằng nhu cầu của người lao động và ngành công nghiệp đồng thời đưa ra một bước ngoặt quan trọng trong phúc lợi cho người lao động: Ông Gangwar
 
Các điều luật lao động sẽ đẩy mạnh khẩu hiệu "Cùng nhau, vì sự phát triển của mọi người, vì sự tin tưởng của mọi người": Ông Gangwar
 
Các điều luật lao động mới dự định áp dụng cho hơn 500.000.000 lao động đang làm việc có tổ chức, không tổ chức và tự do, đảm bảo mức lương tối thiểu và bảo vệ xã hội
 
Việc tạo "Quỹ an ninh xã hội” cho 400.000.000 lao động không được tổ chức cùng với lao động thời vụ sẽ giúp mở rộng phạm vi áp dụng của chương trình An ninh xã hội toàn cầu.
 
Trả lương bình đẳng cho lao động nữ so với lao động nam
 
Định nghĩa nhà báo đang làm việc bao gồm cả truyền thông số và điện tử
 
Đường dây nóng để hỗ trợ khó khăn của lao động nhập cư
 
Các điều luật lao động sẽ tạo ra cơ chế minh bạch, rõ ràng và đơn giản để giảm bớt xuống chỉ còn một lần đăng ký, một giấy phép, và một công cụ thực hiện cho mỗi điều luật