About Us Press Releases

PM addresses United Nations General Assembly

Posted on: September 22, 2020 | Back | Print

(Scroll down for Vietnamese)

 

 

 

Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the United Nations General Assembly today through video conferencing.

Speaking on the occasion, the Prime Minister said seventy-five years ago an institution was created for the entire world for the first time in human history and a new hope arose from the horrors of war. He added being a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision which reflected India’s own philosophy of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ - which sees all creation as a family.

Paying tributes to those who advanced the cause of peace and development including the UN peacekeeping Missions, the Prime Minister said our world today is a better place because of the United Nations. About the UN declaration adopted today, the Prime Minister said while much has been achieved, the original Mission remains unfulfilled. And the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done: in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequalities, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself.

The Prime Minister said without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence and today’s challenges cannot be fought with outdated structures. He added that for today’s interconnected world, we need a reformed multilateralism: that reflects today’s realities; gives voice to all stakeholders; addresses contemporary challenges; and focuses on human welfare. India looks forward to working with all other nations towards this end.

***

Thủ tướng phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại hội nghị trực tuyến ngày hôm nay.

Phát biểu nhân dịp hội nghị, Thủ tướng nói bảy mươi lăm năm trước, một thể chế đã được tạo ra cho cả thế giới trong lịch sử đầu tiên của con người và một hy vọng mới đã được nảy sinh từ sự khủng khiếp của chiến tranh. Ông nói, với tư cách là nước ký kết sáng lập Hiến chương Liên hợp quốc, Ấn Độ là một phần của tầm nhìn cao cả, phản ánh triết lý riêng của Ấn Độ về ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ – coi mọi tạo vật như một gia đình.

Để bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã ủng hộ sự nghiệp hòa bình và phát triển, trong đó có các Phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Thủ tướng cho rằng thế giới của chúng ta ngày nay là một nơi tốt đẹp hơn vì có Liên hợp quốc. Về tuyên bố của Liên hợp quốc được thông qua hôm nay, Thủ tướng cho biết mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng Sứ mệnh ban đầu vẫn chưa được hoàn thành. Và tuyên bố sâu rộng mà chúng ta đang áp dụng ngày nay thừa nhận rằng công việc vẫn cần phải được thực hiện: ngăn chặn xung đột, đảm bảo phát triển, giải quyết biến đổi khí hậu, giảm bất bình đẳng và tận dụng các công nghệ kỹ thuật số. Tuyên bố cũng thừa nhận sự cần thiết phải cải tổ Liên hợp quốc.

Thủ tướng cho biết nếu không có những cải cách toàn diện, Liên hợp quốc sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin và những thách thức ngày nay không thể chống chọi với những cơ cấu lỗi thời. Ông nói thêm rằng đối với thế giới được kết nối với nhau ngày nay, chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương được cải cách: phản ánh thực tế ngày nay; đưa ra tiếng nói cho tất cả các bên liên quan; giải quyết những thách thức đương đại; và tập trung vào phúc lợi con người. Ấn Độ mong muốn hợp tác với tất cả các quốc gia khác để hướng tới mục tiêu này.