About Us Press Releases

EAM's Opening Remarks at the RIC Trilateral Foreign Ministers’ Video Conference

Posted on: June 23, 2020 | Back | Print

Your Excellency Foreign Minister Sergey Lavrov,
Your Excellency Foreign Minister Wang Yi,

Friends,

  • A very good afternoon to you all. We welcome this special RIC meeting of Foreign Ministers to commemorate the 75th anniversary of the conclusion of the Second World War, as well as the foundation of the United Nations.
  • The victory over Nazism and Fascism was achieved through sacrifices across many theatres by many countries. India made a significant contribution, with 2.3 million of its citizens under arms and 14 million more participating in war production. Indian blood was shed at the battlefields of the world, from Tobruk, El Alamein and Montecassino, to Singapore, Kohima and Borneo. We helped keep key supply lines open to both your countries, one through the Persian corridor and the other over the Himalayan hump. If Indian personnel were conferred the Order of the Red Star, the medical mission led by Dr.Kotnis was a legend in China. So tomorrow, when our military contingent marches through the Red Square, it would be an affirmation of the difference that we made.
  • When the victors met to fashion the ensuing global order, the political circumstances of that era did not give India due recognition. This historical injustice has stood uncorrected for the last 75 years, even as the world has changed. Therefore, on this momentous occasion, it is important for the world to realize both the contribution that India made and the need to rectify the past.
  • But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members; today it has 193. Surely, its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries, have been active participants in shaping the global agenda. It is India’s hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism.
  • This Special Meeting reiterates our belief in the time-tested principles of international relations.But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice.The leading voices of the world must be exemplars in every way. Respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism and promoting common good are the only way of building a durable world order.
  • I thank Russia for convening this meeting and look forward to our discussions.

New Delhi
June 23, 2020

***

Phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ngoại giao tại Hội nghị Bộ trưởng ba bên Nga-Ấn-Trung (RIC)

Thưa Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Serge Lavrov,

Thưa Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi,

Thưa các bạn,

Chào buổi chiều tất cả mọi người. Chúng tôi hoan nghênh cuộc họp RIC đặc biệt này của các Bộ trưởng Ngoại giao để kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như nền tảng của Liên hợp quốc.

Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã đạt được thông qua sự hy sinh trên nhiều nhà hát của nhiều quốc gia. Ấn Độ đã đóng góp đáng kể, với 2,3 triệu công dân có vũ khí và 14 triệu người tham gia sản xuất chiến tranh. Máu của người Ấn Độ đã đổ ra các chiến trường trên thế giới, từ Tobruk, El Alamein và Montecassino, đến Singapore, Kohima và Borneo. Chúng tôi đã giúp giữ cho các đường cung cấp chính mở ra cho cả hai quốc gia của bạn, một qua hành lang Ba Tư và một bên kia trên Bướu Himalaya. Nếu nhân sự Ấn Độ được trao tặng Huân chương Sao đỏ, thì nhiệm vụ y tế do Dr.Kotni lãnh đạo là một huyền thoại ở Trung Quốc. Vì vậy, ngày mai, khi đội ngũ quân sự của chúng ta diễu hành qua Quảng trường Đỏ, đó sẽ là một sự khẳng định về sự khác biệt mà chúng ta đã tạo ra.

Khi những người chiến thắng gặp nhau để tạo ra trật tự toàn cầu tiếp theo, hoàn cảnh chính trị của thời kỳ đó đã không cho Ấn Độ được công nhận. Sự bất công lịch sử này đã không bị ảnh hưởng trong 75 năm qua, ngay cả khi thế giới đã thay đổi. Do đó, trong dịp trọng đại này, điều quan trọng là thế giới phải nhận ra cả những đóng góp mà Ấn Độ đã làm và sự cần thiết phải khắc phục quá khứ.

Nhưng ngoài lịch sử, các vấn đề quốc tế cũng phải đi đôi với thực tế đương đại. Liên hợp quốc bắt đầu với 50 thành viên; ngày nay nó có 193. Chắc chắn, việc đưa ra quyết định của nó không thể tiếp tục phủ nhận thực tế này. Chúng tôi, các nước RIC, đã tham gia tích cực trong việc định hình chương trình nghị sự toàn cầu. Ấn Độ hy vọng rằng bây giờ chúng ta cũng sẽ hội tụ về giá trị của chủ nghĩa đa phương được cải cách.

Cuộc họp đặc biệt này nhắc lại niềm tin của chúng tôi vào các nguyên tắc thử nghiệm thời gian của quan hệ quốc tế. Nhưng thách thức ngày nay không chỉ là một trong những khái niệm và chuẩn mực, mà còn là thực tiễn. Những tiếng nói hàng đầu của thế giới phải là mẫu mực về mọi mặt. Tôn trọng luật pháp quốc tế, công nhận lợi ích hợp pháp của các đối tác, hỗ trợ đa phương và thúc đẩy lợi ích chung là cách duy nhất để xây dựng trật tự thế giới bền vững.

Tôi cảm ơn Nga đã triệu tập cuộc họp này và mong được thảo luận.

New Delhi

Ngày 23 tháng 6 năm 2020