About Us Speeches

PM Modi's address to the United Nations General Assembly

Posted on: September 22, 2020 | Back | Print

(Scroll down for Vietnamese)

Your Excellency, Mr Volkan Bozkir, President of the General Assembly, Excellencies, Ladies and  Gentlemen, Namaste!

Seventy-five years ago, a new hope arose from the horrors of war.  For the first time in human history, an institution was created for the entire world. As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. It reflected India’s own philosophy of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ - which sees all creation as a family.

Our world today is a better place because of the United Nations. We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag. Including in UN peacekeeping Missions, where India has been a leading contributor.

However, while much has been achieved, the original Mission remains unfulfilled. And the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done: in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequalities, and in leveraging digital technologies.  The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself.

We cannot fight today’s challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today’s inter-connected world, we need a reformed multilateralism: That reflects today’s realities; Gives voice to the all stakeholders; Addresses contemporary challenges; and Focuses on human welfare.

India looks forward to working with all other nations towards this end.

Thank you.

Namaste!  

***

Thủ tướng Modi phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thưa Ngài Volkan Bozkir, Chủ tịch Đại hội đồng, Kính thưa quý vị, thưa quý ông và quý bà, Namaste!

Cách đây 75 năm, một hy vọng mới đã nảy sinh từ sự khủng khiếp của chiến tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một thể chế được tạo ra cho cả thế giới. Với tư cách là nước ký kết sáng lập Hiến chương Liên hợp quốc, Ấn Độ là một phần của tầm nhìn cao cả đó. Nó phản ánh triết lý riêng của Ấn Độ về ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ - coi mọi tạo vật như một gia đình.

Thế giới của chúng ta ngày nay là một nơi tốt đẹp hơn vì có Liên hợp quốc. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã ủng hộ sự nghiệp hòa bình và phát triển dưới lá cờ của Liên hợp quốc. Bao gồm cả trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nơi Ấn Độ là nước đóng góp hàng đầu.

Tuy nhiên, dù đã đạt được nhiều thành tựu, thì nhiệm vụ ban đầu vẫn chưa được hoàn thành. Và một tuyên bố sâu rộng mà chúng ta đang áp dụng ngày nay cũng thừa nhận rằng còn nhiều việc cần phải làm: ngăn chặn xung đột, đảm bảo phát triển, giải quyết biến đổi khí hậu, giảm bất bình đẳng và tận dụng các công nghệ kỹ thuật số. Tuyên bố này cũng thừa nhận sự cần thiết phải cải tổ Liên hợp quốc.

Chúng ta không thể chống lại những thách thức ngày nay bằng những cấu trúc lỗi thời. Nếu không có những cải cách toàn diện, LHQ sẽ phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin. Đối với thế giới liên kết ngày nay, chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương được cải cách: Điều đó phản ánh thực tế hiện nay; Đưa ra tiếng nói cho tất cả các bên liên quan; Giải quyết những thách thức đương đại; và Tập trung vào phúc lợi của con người.

Ấn Độ mong muốn hợp tác với tất cả các quốc gia khác để đạt được mục tiêu này.

Xin cảm ơn.

Namaste!