About Us Speeches

Opening Remarks by Prime Minister Modi at 15th India-EU (Virtual) Summit

Posted on: July 15, 2020 | Back | Print

 
Excellencies, Namaskar!
 
We had to postpone the India-EU Summit that was due in March in view of COVID-19. The good thing is that today we are meeting through a virtual medium. First of all, I express my condolences for the loss caused by Corona virus in Europe. Thanks for your opening remarks. Like you, I too am committed to deepen and strengthen the relations between India and the EU. We must adopt a long-term strategic perspective for the same.
 
Besides, an action-oriented agenda should be created, which can be implemented within a stipulated time frame. India and the EU are natural partners. Our partnership is also useful for peace and stability in the world. This reality has become even more evident in today's global scenario.
 
Both sides share universal values ​​like democracy, pluralism, inclusivity, respect for international institutions, multilateralism, freedom and transparency. After COVID-19, new problems have cropped up globally in the economic field. This requires greater cooperation between the democratic nations.
 
Today, both health and prosperity of our citizens are facing challenges. There are a variety of pressures on the rules-based international order. Under such circumstances, the India-EU partnership can play a significant role in economic reconstruction, and in building a human-centric and humanity-centric globalisation. Apart from the current challenges, long-term challenges like climate change are also a priority for both India and the EU.
 
In our efforts to increase the use of renewable energy in India, we invite investment and technology from Europe. I hope that through this Virtual Summit our relations will gain momentum.
 
Excellencies, I once again express my pleasure to have got this opportunity to talk to you.
***
Bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Modi tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU (trực tuyến) lần thứ 15
 
Xin chào Quý vị!
 
Chúng ta đã phải hoãn Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU dự kiến vào tháng 3 do dịch COVID-19. Điều tốt lành là hôm nay chúng ta đang gặp nhau thông qua một phương tiện trực tuyến. Trước hết, tôi bày tỏ sự chia buồn với sự mất mát do vi rút Corona ở Châu Âu. Cảm ơn bài phát biểu của các bạn. Giống như các bạn, tôi cũng cam kết làm sâu sắc và tăng cường mối quan hệ giữa Ấn Độ và EU. Chúng ta phải áp dụng một quan điểm chiến lược dài hạn.
 
Bên cạnh đó, một chương trình nghị sự định hướng hành động nên được tạo ra, có thể được thực hiện trong khung thời gian quy định. Ấn Độ và EU là đối tác tự nhiên. Quan hệ đối tác của chúng ta cũng hữu ích cho hòa bình và ổn định trên thế giới. Thực tế này đã trở nên rõ ràng hơn trong ngữ cảnh toàn cầu ngày nay.
 
Cả hai bên chia sẻ các giá trị phổ quát như dân chủ, đa nguyên, bao hàm, tôn trọng các thể chế quốc tế, đa phương, tự do và minh bạch. Sau COVID-19, các vấn đề mới đã xuất hiện trên toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế. Điều này đòi hỏi sự hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia dân chủ.
 
Ngày nay, cả sức khỏe và sự thịnh vượng của công dân chúng ta đang đối mặt với những thách thức. Có nhiều áp lực khác nhau đối với trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Trong hoàn cảnh như vậy, quan hệ đối tác Ấn Độ - EU có thể đóng một vai trò quan trọng trong tái thiết kinh tế, và trong việc xây dựng một toàn cầu hóa lấy con người làm trung tâm và nhân văn. Ngoài những thách thức hiện tại, những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu cũng là ưu tiên hàng đầu của cả Ấn Độ và EU.
 
Trong nỗ lực của chúng ta nhằm tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo ở Ấn Độ, chúng tôi mời đầu tư và công nghệ từ châu Âu. Tôi hy vọng rằng thông qua Hội nghị thượng đỉnh ảo này, các mối quan hệ của chúng ta sẽ có được đà phát triển.