About Us PM Launches Agriculture Infrastructure Fund

PM launches financing facility of Rs. 1 Lakh Crore under Agriculture Infrastructure Fund


Rs. 17000 Crore transferred by PM to nearly 8.5 Crore farmers under PM-KISAN through direct benefit transfer to Aadhaar linked bank accounts

Rs. 1000 Crore sanctioned to over 2280 farmer societies under Agriculture Infrastructure Fund within 30 days of receiving Cabinet approval for the Central Sector Scheme

Farmers are now ready to be entrepreneurs, in line with the vision of doubling farmers’ income: PM


Prime Minister Shri Narendra Modi today launched a new Central Sector Scheme of financing facility under the Agriculture Infrastructure Fund of Rs. 1 Lakh Crore. The scheme will support farmers, PACS, FPOs, Agri-entrepreneurs, etc. in building community farming assets and post-harvest agriculture infrastructure. These assets will enable farmers to get greater value for their produce as they will be able to store and sell at higher prices, reduce wastage, and increase processing and value addition.
Today, only 30 days after Cabinet formally approved the scheme, the first sanction of over Rs. 1000 Crore was made to over 2,280 farmer societies. The event was conducted through video conference and was attended by lakhs of farmers, FPOs, cooperatives, PACS, and citizens joining from across the country.
At the same event, the Prime Minister also released the 6th installment under the PM-KISAN scheme of Rs. 17,000 Crore to nearly 8.5 Crore farmers. The cash benefit was transferred directly to their Aadhaar verified bank accounts with the press of a button. With this transfer, the scheme has provided over 90,000 Crore in the hands of more than 10 Crore farmers since its launch on 01 December 2018. 

Interaction with Primary Agriculture Credit Societies
Prime Minister interacted virtually with 3 Primary Agriculture Credit Societies from Karnataka, Gujarat, and Madhya Pradesh who are among the initial beneficiaries of the scheme. Prime Minister had an engaging discussion with the representatives of these societies to understand their current operations and how they plan to utilise the loan. The societies informed the  Prime Minister about their plans to build godowns, setup grading and sorting units which will help member farmers secure a higher price for their produce.

Address to the nation
Following his interaction with the Primary Agriculture Credit Societies, in his address to the nation, the Prime Minister expressed confidence in how farmers and the agriculture sector will benefit from the scheme. He said the scheme shall provide a financial boost to the farmers and agriculture sector and increase India’s ability to compete on the global stage.
Prime Minister reiterated that India has a huge opportunity to invest in post-harvest management solutions like warehousing, cold chain, and food processing, and build a global presence in areas such as organic and fortified foods. He also mentioned that this scheme provides a good opportunity for start-ups in agriculture to avail the benefits and scale their operations, thereby creating an ecosystem that reaches farmers in every corner of the country.

Prime Minister expressed his satisfaction with the pace of implementation of the PM-KISAN scheme. He also noted that the scale of the program is so large that the funds released today have reached more people than the entire population of several countries taken together. He also congratulated states for playing an important role in the implementation and assisting farmers through the entire process from registration all the way to disbursals.

The Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, was also present on the occasion.

Agriculture Infrastructure Fund
The Agriculture Infrastructure Fund is a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and credit guarantee. The duration of the scheme shall be from FY2020 to FY2029 (10 years). Under the scheme, Rs. 1 Lakh Crore will be provided by banks and financial institutions as loans with interest subvention of 3% per annum and credit guarantee coverage under CGTMSE scheme for loans up to Rs. 2 Crore. The beneficiaries will include farmers, PACS, Marketing Cooperative Societies, FPOs, SHGs, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups, and Central/State agency or Local Body sponsored Public-Private Partnership Projects.

PM-KISAN
The PM-KISAN scheme was launched in December 2018 to provide income support by way of a cash benefit to all landholding farmers (subject to certain exclusion criteria) to enable them to fulfill their agricultural requirements and support their families. Under the scheme, the financial benefit of Rs.6000/- per year is provided to eligible beneficiary farmers in three equal installments.

A new dawn for the agriculture sector
These steps are the latest in a series of reforms taken by the Government of India under the guidance of the Prime Minister. These measures will collectively herald a new dawn for the agriculture sector in India and show the government’s commitment to championing the cause of ensuring the welfare and sustainability of livelihoods for the farmers of India.


***

Thủ tướng khởi động cơ sở tài chính 309 nghìn tỷ đồng thuộc
Quỹ Cơ sở hạ tầng Nông nghiệp

52.6 nghìn tỷ đồng được Thủ tướng chuyển khoản cho gần 85 triệu nông dân theo chương trình PM-KISAN qua hình thức chuyển lợi ích trực tiếp vào tài khoản ngân hàng liên kết Aadhaar

3.000 tỷ đồng được trao cho hơn 2280 hội nông dân thuộc Quỹ Cơ sở hạ tầng Nông nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của Đề án Khu vực Trung ương

Nông dân hiện đã sẵn sàng trở thành doanh nhân, phù hợp với tầm nhìn tăng gấp đôi thu nhập của nông dân: Thủ tướngHôm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã khởi động cơ sở tài chính của Đề án Khu vực Trung ương mới thuộc Quỹ Cơ sở hạ tầng Nông nghiệp trị giá 309 nghìn tỷ đồng. Chương trình sẽ hỗ trợ nông dân, PACS, FPO, doanh nhân nông nghiệp, v.v. trong việc xây dựng tài sản canh tác cộng đồng và cơ sở hạ tầng nông nghiệp sau thu hoạch. Những tài sản này sẽ cho phép người nông dân thu được giá trị lớn hơn cho sản phẩm của họ vì họ có thể lưu trữ và bán với giá cao hơn, giảm lãng phí, tăng chế biến và  tăng giá trị.
Hôm nay, chỉ 30 ngày sau khi Nội các chính thức phê duyệt kế hoạch, lệnh giải ngân đầu tiên trên 3.000 tỷ đồng đã được thực hiện cho hơn 2.280 hội nông dân. Sự kiện được thực hiện qua hình thức trực tuyến và có sự tham gia của hàng tram nghìn nông dân, FPO, hợp tác xã, PACS và người dân khắp cả nước.
Cùng sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ cũng giải ngân lần thứ 6 theo chương trình PM-KISAN trị giá 52.6 nghìn tỷ đồng đến gần 85 triệu nông dân. Tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Aadhaar đã được xác minh của họ chỉ bằng một nút nhấn. Với việc chuyển khoản này, chương trình đã cung cấp hơn 278 nghìn tỷ cho hơn 100 triệu nông dân kể từ khi ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. 

Tương tác với các tổ chức tín dụng nông nghiệp sơ cấp
Thủ tướng đã có buổi họp trực tuyến với 3 Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Sơ cấp từ Karnataka, Gujarat và Madhya Pradesh, nằm trong số những bang thụ hưởng ban đầu của chương trình. Thủ tướng đã có một cuộc thảo luận với đại diện của các hiệp hội này để hiểu hoạt động hiện tại của họ và cách họ dự định sử dụng khoản vay. Các hiệp hội đã thông báo với Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xây dựng các nhà kho, thiết lập các đơn vị sắp xếp và phân loại để giúp nông dân đảm bảo sản phẩm của họ có giá cao hơn.

Phát biểu trước toàn quốc
Sau cuộc tiếp xúc với các Hiệp hội tín dụng nông nghiệp sơ cấp, trong bài phát biểu trước toàn quốc, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào việc nông dân và ngành nông nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào từ chương trình này. Ông cho biết kế hoạch này sẽ tạo một sự thúc đẩy tài chính cho nông dân và ngành nông nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh của Ấn Độ trên toàn cầu.
Thủ tướng nhắc lại rằng Ấn Độ có cơ hội lớn để đầu tư vào các giải pháp quản lý sau thu hoạch như kho bãi, dây chuyền lạnh và chế biến thực phẩm, đồng thời xây dựng sự hiện diện toàn cầu trong các lĩnh vực như thực phẩm hữu cơ và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Ông cũng đề cập rằng chương trình này tạo cơ hội tốt cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tận dụng lợi ích và mở rộng quy mô hoạt động, từ đó tạo ra một hệ sinh thái tiếp cận với nông dân ở mọi nơi trên đất nước.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng về tiến độ triển khai Đề án PM-KISAN. Ông cũng lưu ý rằng quy mô của chương trình rất lớn nên số tiền phát hành ngày hôm nay đã tiếp cận được số người nhiều toàn bộ dân số của vài quốc gia cộng lại. Ông cũng chúc mừng các tiểu bang đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện và hỗ trợ nông dân trong toàn bộ quá trình từ đăng ký đến giải ngân.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phúc lợi Nông dân, ông Narendra Singh Tomar, cũng có mặt trong dịp này.

Quỹ Hạ tầng Nông nghiệp
Quỹ Hạ tầng Nông nghiệp là một phương tiện vay nợ trung và dài hạn để đầu tư vào các dự án khả thi về cơ sở hạ tầng quản lý sau thu hoạch và tài sản canh tác cộng đồng thông qua bảo lãnh lãi suất và bảo lãnh tín dụng. Thời gian của chương trình sẽ từ năm tài khóa 2020 đến 2029 (10 năm). Theo chương trình, 309 nghìn tỷ sẽ được các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dưới dạng khoản vay với lãi suất thấp hơn 3% mỗi năm và bảo lãnh tín dụng theo chương trình CGTMSE cho các khoản vay lên đến 6 tỷ đồng. Những người thụ hưởng sẽ bao gồm nông dân, PACS, hợp tác xã tiếp thị, FPO, SHG, JLG, Hiệp hội hợp tác đa năng, doanh nhân nông nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ quan Trung ương/Bang hoặc Cơ quan địa phương tài trợ cho các Dự án Đối tác Công-Tư.

PM-KISAN
Chương trình PM-KISAN được khởi động vào tháng 12 năm 2018 để hỗ trợ thu nhập bằng cách chuyển tiền cho tất cả nông dân sở hữu đất (tuân theo các tiêu chí loại trừ nhất định) để giúp họ hoàn thành các yêu cầu nông nghiệp và hỗ trợ gia đình họ. Theo chương trình này, khoản tài chính 1.8 triệu mỗi năm sẽ được cung cấp cho những nông dân thụ hưởng đủ điều kiện, trong ba đợt.

Bình minh mới cho ngành nông nghiệp
Đây là bước mới nhất trong một loạt cải cách mà Chính phủ Ấn Độ thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những biện pháp này nhìn chung sẽ báo trước một bình minh mới cho ngành nông nghiệp ở Ấn Độ và thể hiện cam kết của chính phủ trong việc ủng hộ đảm bảo phúc lợi và tính bền vững của an sinh xã hội cho nông dân Ấn Độ.


***