About Us AYUSH Scholarship Scheme for the academic year 2020-21

* Please note that last date for submitting applications for AYUSH scholarship has been extended till 30th September 2020.
 

AYUSH SCHOLARSHIP SCHEME FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-21

Ministry of AYUSH, Government of India has announced AYUSH Scholarship Scheme for pursuing Undergaduate and Post Graduate courses in Ayurveda, Unani, Siddha & Homeopathy, B.Sc in Yoga, BA in Yoga Shastra, Ph.D in Yoga and Ph.D in Ayurveda in Indian Universities / Institutes / Colleges.

Detailed guidelines, terms and conditions and financial norms related to the scheme can be downloaded here.

Eligibility criteria:


Course

Eligibility

Undergraduate Courses
5 ½ Year degree course including one year mandatory clinical training (internship)

a) Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS)
b) Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (BSMS)
c) Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS)
d) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (BHMS)

12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)

Undergraduate Courses: 3 year course

e) B.Sc in Yoga
f) B.A.(Yoga Shastra)

12 years of schooling

Post Graduate Courses: 3 year course

a) MD Ayurveda

BAMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

b) MD Siddha

BSMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

c) MD Unani

BUMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

d) MD Homeopathy

BHMS degree recognized by Central Council of Homeopathy (CCH)

Ph.D Courses: 3 years course

a) Ph.D in Ayurveda

MD (Ayurveda) degree recognized by CCIM

b) Ph.D in Unani: 3 years course

MD (Unani) degree recognized by CCIM

Applicants are advised to visit the website of the concerned institute/university for further details. Also for details about the various AYUSH systems, applicants can visit Ministry of AYUSH website https://www.ayush.gov.in/.

Interested candidates can submit their application for scholarships through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. One hard copy of the completed application should also be sent to the Embassy latest by Monday, 31 August 2020.

For further details, please contact Education Wing, Embassy of India, 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi; Tel 024-38244990 or send queries to “scholarships.hanoi@mea.gov.in”.

HỌC BỔNG Y HỌC CỔ TRUYỀN AYUSH 2020-21

Bộ Y Học Cổ truyền Ayush, Chính phủ Ấn Độ đã ra thông về Chương trình học bổng Ayush cho các khóa đào tạo Đại học, Sau đại học về y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Unani, Siddha & Homeopathy; Cử nhân khoa học và Cử nhân nghệ thuật Yoga; Tiến sĩ Yoga và Tiến sĩ Ayurveda tại các trường Đại học/Cao Đẳng/Học viện của Ấn Độ.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các khoản trợ cấp được nhận có thể download tại đây.

Tiêu chí tuyển sinh:


Khóa học

Tiêu chí

Cử nhân Đại học:
5 ½ năm bao gồm 1 năm thực tập bắt buộc

a) Cử nhân Y học Ayurvedic và Phẫu thuật (BAMS)
b) Cử nhân Y học Siddha và Phẫu thuật (BSMS)
c) Cử nhân Y học Unani và Phẫu thuật (BUMS)
d) Cử nhân Y học Homeopathic và Phẫu thuật
 (BHMS)

Tốt nghiệp 12 năm phổ thông với các môn khoa học Toán, Lý & Hóa

Cử nhân Đại học: 3 năm

e) Cử nhân khoa học Yoga
f) Cử nhân nghệ thuật Yoga (Yoga Shastra)

Tốt nghiệp 12 năm phổ thông

Sau Đại học: 3 năm

a) Thạc sĩ y khoa Ayurveda (MD Ayurveda)

Bằng BAMS được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

b) Thạc sĩ y khoa Siddha (MD Unani)

Bằng BSMS được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

c) Thạc sĩ y khoa Unani (MD Unani)

Bằng BUMS được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

d) Thạc sĩ y khoa Homeopathy (MD Homeopathy)

Bằng BHMS được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

Ph.D Courses: 3 years course

a) Ph.D in Ayurveda

Bằng MD (Ayurveda) được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

b) Ph.D in Unani: 3 years course

Bằng MD (Unani) được Hội đồng Y khoa Trung ương Ấn Độ (CCIM) công nhận

Ứng viên nên tìm hiểu thêm chi tiết khóa học trên website của từng trường và tham khảo về các hệ thống y học cổ truyền Ayush trên website https://www.ayush.gov.in/.

Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ học bổng qua trang web http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. Sau đó, nộp 01 bản cứng hoàn chỉnh đến Đại sứ quán Ấn Độ trước ngày thứ Hai, 31/8/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ, 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel 024-38244990 hoặc email “scholarships.hanoi@mea.gov.in”.