About Us Agriculture Infrastructre Fund

Central Sector Scheme for Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund

 1. Government of India has approved a new pan India Central Sector Scheme of Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund. The scheme shall provide a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support.
 1. Under the scheme, Rs. 1 Lakh Crore will be provided by banks and financial institutions as loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Marketing Cooperative Societies, Farmer Producers Organizations (FPOs), Self Help Group (SHG), Farmers, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups and Central/State agency or Local Body sponsored Public Private Partnership Project.
 1. The scheme will facilitate setting up and modernization of key elements of the value chain including

(A) Post Harvest Management Projects like:

  1. Supply chain services including e-marketing platforms
  2. Warehouses
  3. Silos
  4. Pack houses
  5. Assaying units
  6. Sorting &grading units
  7. Cold chains
  8. Logistics facilities
  9. Primary processing centers
  10. Ripening Chambers

(B) Viable projects for building community farming assets including –

  1. Organic inputs production
  2. Bio stimulant production units
  3. Infrastructure for smart and precision agriculture.
  4. Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
  5. Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building community farming assets or post harvest management projects.
 1. All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of Rs. 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. Further, credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to
  Rs. 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DACFW).
 1. Moratorium for repayment under this financing facility may vary subject to minimum of 6 months and maximum of 2 years.
 1. The Project by way of facilitating formal credit to farm and farm processing based activities is expected to create numerous job opportunities in rural areas.
 1. Agri Infra fund will be managed and monitored through an online management information system (MIS) platform. It will enable all the qualified entities to apply for loan under the fund. The online platform will also provide benefits such as transparency of interest rates offered by multiple banks, scheme details including interest subvention and credit guarantee offered, minimum documentation, faster approval process as also integration with other scheme benefits.
 1. The National, State and District level Monitoring Committees will be set up to ensure real-time monitoring and effective feed-back.
 1. The duration of the Scheme shall be from FY2020 to FY2029 (10 years).

***

Chương trình hỗ trợ tài chính cho ngành của chính phủ trung ương nằm trong Quỹ Cơ Sở Hạ Tầng Nông Nghiệp
 
1.   Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho ngành của chính phủ trung ương của Ấn Độ thuộc Quỹ Cơ Sở Hạ Tầng Nông nghiệp. Đề án sẽ cung cấp một cơ sở vay nợ trung và dài hạn để đầu tư vào các dự án khả thi về cơ sở hạ tầng quản lý sau thu hoạch và tài sản canh tác cộng đồng thông qua hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ tài chính.

2.   Theo Chương trình này, 1000 tỉ Rupees (hơn 13 tỉ đô la Mỹ) sẽ được các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dưới dạng khoản vay cho các Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Sơ cấp (PACS), Các Hiệp hội Hợp tác Tiếp thị, Tổ chức Nông dân Sản xuất (FPO), Nhóm Tự lực (SHG), Nông dân, Các Nhóm Trách nhiệm Chung (JLG), Nhóm hợp tác đa năng, Doanh nghiệp nông nghiệp, Doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ quan Trung ương/ Nhà nước hoặc Cơ quan địa phương tài trợ Dự án Hợp tác Công tư.

3.   Chương trình sẽ tạo điều kiện thiết lập và hiện đại hóa những yếu tố quan trọng trong chuỗi giá trị bao gồm

(A) Các Dự án Quản lý sau thu hoạch như:

i.    Các dịch vụ cung ứng bao gồm các nền tảng thương mại điện tử
ii.    Kho chứa
iii.   Nhà chứa
iv.  Nhà xưởng đóng gói
v.   Khu kiểm tra chất lượng
vi.  Khu vực phân loại và xếp loại
vii.  Dây truyền lạnh
viii. Trang thiết bị hậu cần
ix.  Các trung tâm xử lý chính
x.   Kho ủ chín

(B) Các dự án khả thi để xây dựng tài sản canh tác cộng đồng bao gồm –

I.    Sản xuất nguyên liệu đầu vào hữu cơ
II.   Các đơn vị sản xuất chất kích thích sinh học
III.  Cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp thông minh và chính xác.
IV.  Các dự án được xác định cho cơ sở hạ tầng của chuỗi cung ứng cho các nhóm vụ mùa bao gồm các sản phẩm xuất khẩu.
V.   Dự án được quảng bá bởi Chính phủ trung ương/Bang/Địa phương hoặc các cơ quan trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Công tư để xây dựng tài sản canh tác cộng đồng hoặc các dự án quản lý sau thu hoạch.

4.   Tất cả các khoản vay theo gói tài trợ này sẽ có lãi suất ưu đãi là 3% mỗi năm lên đến giới hạn 20 triệu Rupees (gần 270.000 đô la Mỹ). Lãi suất ưu đãi này kéo dài trong thời gian tối đa là 7 năm. Ngoài ra, bảo lãnh tín dụng cũng được cung cấp cho những người vay đủ điều kiện theo gói tài trợ này theo chương trình Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp Nhỏ và Siêu nhỏ (CGTMSE) cho khoản vay lên đến 20 triệu Rupees (gần 270.000 đô la Mỹ). Phí bảo lãnh này sẽ do Chính phủ chi trả. Trong trường hợp FPO thì đảm bảo tín dụng có thể được sử dụng từ gói hỗ trợ được thành lập theo chương trình xúc tiến FPO của Bộ Nông nghiệp, Hợp tác & Phúc lợi Nông dân (DACFW).

5.   Thời hạn hoàn trả theo gói hỗ trợ này có thể thay đổi, tối thiểu là 6 tháng và tối đa là 2 năm.

6.   Dự án xây dựng bằng cách tạo điều kiện tín dụng chính thức cho các hoạt động nông nghiệp và chế biến nông sản được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm ở các vùng nông thôn.

7.   Quỹ Cơ Sở Hạ Tầng Nông Nghiệp sẽ được quản lý và giám sát thông qua nền tảng hệ thống thông tin quản lý trực tuyến (MIS). Nó sẽ cho phép tất cả các tổ chức đủ điều kiện đăng ký vay theo quỹ. Nền tảng trực tuyến cũng sẽ cung cấp các lợi ích như minh bạch về lãi suất do nhiều ngân hàng cung cấp, chi tiết chương trình bao gồm lãi suất bảo lãnh và bảo lãnh tín dụng được cung cấp, giản lược về giấy tờ, quy trình phê duyệt nhanh hơn cũng như tích hợp với các lợi ích khác.

8.   Các Ủy ban Giám sát cấp Quốc gia, Bang và Quận sẽ được thành lập để đảm bảo giám sát chặt chẽ và phản hồi hiệu quả.

9.   Thời gian của Chương trình là từ năm 2020 đến năm 2029 (10 năm).

***