About Us Commercial Events

[21-22 September 2021] A Buyer-Seller Meet on Agarwood and its products

Posted on: September 21, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Confederation of Indian Industry (CII), in collaboration with the NTFP(Non-Timber Forest Products) Centre of Excellence, Department of Forest, Government of Tripura, is organsing a Buyer-Seller Meet on Agarwood and its products from 21-22 September 2021 at Hotel Polo Towers,Agartala,Tripura State India in Hybrid format.

The objective of the event is to offer an ideal platform for Indian producers/exporters of Agarwood and its products to showcase their products, connect and establish business linkages with global partners. It is of significance to note that  Agarwood and its products finds its usage in products ranging from perfumes, Oudh Oil, Tea (Agar Tea), Agar Chips, medicines, aroma therapy, treatment of patients suffering from rheumatism,asthma, liver and kidney problems, nervous system disorders, etc. And Tripura is proving itself as an ideal destination for Agarwood trade and exports with the current available number of 5 million trees ready for exploitable, and the State Government of Tripura's Tripura Agarwood Policy 2021 to fulfill the State’s vision for creating Tripura, a hub for Agarwood products in India. The brochure of the event is available at the following link: https://drive.google.com/drive/folders/17z5FUk9lzwjSjFg3jt1DwlnPSB86mYwy?usp=sharing 
Highlights of the BSM include:

 • Opportunity for producers of agarwood products to connect with markets 
 • Opportunity for agarwood product buyers to connect directly with the producers 
 • Opportunity to interact with senior government officials to plan for boosting the agar business 
 • Prefixed B2B meetings of buyers-sellers 
 • Engage the relevant stakeholders to build a robust ecosystem in Tripura for agarwood products 
 • Create online market place for the buyers 
 • Opportunities for eCommerce platforms to procure the agarwood products 

Interested stakeholders may register to participate for free at https://docs.google.com/forms/d/15pjkC-mgJAsPLmrB14ZahZAeSuwAYtMkKK_YGnghFiI/edit?usp=sharing_eil_m&ts=611a1783
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

***** (VIETNAMESE BELOW)

[21-22 tháng 9 năm 2021] Giao lưu doanh nghiệp về Trầm hương và các sản phẩm liên quan
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), phối hợp với Trung tâm LSNG (Lâm sản ngoài gỗ), Cục Lâm nghiệp, Chính phủ Bang Tripura, dự kiến tổ chức sự kiện Giao lưu doanh nghiệp về Trầm hương và các sản phẩm liên quan từ ngày 21-22 tháng 9 năm 2021 tại Khách sạn Polo Towers, Agartala, Bang Tripura State, Ấn Độ theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Mục tiêu của sự kiện là cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các nhà sản xuất/ xuất khẩu Trầm hương Ấn Độ và các sản phẩm liên quan giới thiệu sản phẩm của họ, kết nối và thiết lập các mối liên kết kinh doanh với các đối tác toàn cầu. Trầm hương và các sản phẩm liên quan được ứng dụng trong đa dạng các sản phẩm như Nước hoa, Dầu Oudh, Trà (Trà trầm), Khoai tây chiên, Thuốc, Hương liệu, Phương thức điều trị cho bệnh nhân bị thấp khớp, hen suyễn, các vấn đề về gan và thận, rối loạn hệ thần kinh, v.v. Và Bang Tripura đang chứng tỏ đây là điểm đến lý tưởng cho thương mại và xuất khẩu Trầm hương cùng với số lượng hiện tại là 5 triệu cây sẵn có tại Bang Tripura - một trung tâm sản xuất các sản phẩm Trầm ở Ấn Độ. Tài liệu về sự kiện có thể truy cập được tại liên kết sau: https://drive.google.com/drive/folders/17z5FUk9lzwjSjFg3jt1DwlnPSB86mYwy?usp=sharing     Điểm nổi bật của sự kiện bao gồm:

 • Cơ hội cho nhà sản xuất các sản phẩm từ trầm hương kết nối với thị trường
 • Cơ hội cho doanh nghiệp mua sản phẩm trầm hương kết nối trực tiếp với nhà sản xuất
 • Cơ hội tiếp xúc với các quan chức chính phủ cấp cao để lập kế hoạch thúc đẩy kinh doanh các sản phẩm trầm hương
 • Các cuộc họp B2B được định trước giữa doanh nghiệp mua hàng và bán hàng
 • Thu hút các bên liên quan để xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ tại Tripura cho các sản phẩm trầm hương
 • Tạo thị trường trực tuyến cho doanh nghiệp mua hàng
 • Cơ hội cho các nền tảng Thương mại điện tử cho việc thu mua các sản phẩm trầm hương

Các bên liên quan có quan tâm có thể đăng ký tham gia miễn phí tại: https://docs.google.com/forms/d/15pjkC-mgJAsPLmrB14ZahZAeSuwAYtMkKK_YGnghFiI/edit?usp=sharing_eil_m&ts=611a1783
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ. 


Brochure