About Us Commercial Events

[18-29 October 2021] Virtual Metal Cutting, Forming & Welding Expo 2021

Posted on: October 18, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC) is organizing the Virtual Metal Cutting, Forming & Welding Expo from 18-29 October 2021

The objective of the Expo is to offer an ideal platform for Indian businesses and international businesses dealing in production and trade of various products in welding (as in the attached file: https://www.eepcindia.org/uploaded/190-Welding-product-list.pdf) to meet, interact and do business. Highlights of the Expo include: B2B with Indian exhibitors representing leading manufacturers of metal cutting, forming and welding equipment; Webinars with speakers from leading MNCs, R&D institutes, diplomatic missions, government, departments and consultancies; Opportunity to procure and network; Exhibitor details and industry information. The flyer of the event (with Exhibitor's profile and Registration Link included) is enclosed in the following link for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1HE12Cx0u57-_vlyAsGYVNrmoqaZ9TQNM?usp=sharing 

In case of any queries/questions, please contact concerned personnels at Email IDs: njumde@eepcindia.net and rsharma@eepcindia.net  

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

***** (VIETNAMESE BELOW)

[18-29 tháng 10 năm 2021] Hội chợ Triển lãm Cắt, Tạo hình & Hàn Kim loại trực tuyến 2021


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Cơ khí của Ấn Độ (EEPC) sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm Cắt, Tạo hình & Hàn Kim loại trực tuyến từ ngày 18-29 tháng 10 năm 2021.

Mục tiêu của Hội chợ triển lãm là cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các doanh nghiệp Ấn Độ và các doanh nghiệp quốc tế kinh doanh sản xuất và thương mại các sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực hàn kim loại (như nêu trong tệp đính kèm: https://www.eepcindia.org/uploaded/190-Welding-product-list.pdf) gặp gỡ, giao lưu và thiết lập kinh doanh. Các hoạt động nổi bật của Hội chợ triển lãm bao gồm: Giao lưu doanh nghiệp (B2B) với các nhà triển lãm Ấn Độ đại diện cho các đơn vị sản xuất hàng đầu về thiết bị cắt, tạo hình và hàn kim loại; Hội thảo trực tuyến có sự tham gia của các diễn giả từ các tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu, các viện nghiên cứu và phát triển, đại diện các cơ quan ngoại giao, chính phủ, các ban ngành và các đơn vị tư vấn; Cơ hội mua sắm và mở rộng mạng lưới kinh doanh; Chi tiết về nhà triển lãm và thông tin về ngành hàn kim loại. Tờ rơi của sự kiện (bao gồm hồ sơ của các Nhà triển lãm và Liên kết đăng ký) được đính kèm trong liên kết sau để tham khảo thêm: https://drive.google.com/drive/folders/1HE12Cx0u57-_vlyAsGYVNrmoqaZ9TQNM?usp=sharing  

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc / câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách liên quan qua địa chỉ Email sau: njumde@eepcindia.net và rsharma@eepcindia.net  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.