About Us Commercial Events

[30 July 2021] Virtual Interactive Series of Global Trade and Investment Opportunities for Indian Industry in Vietnam

Posted on: July 30, 2021 | Back | Print

[30 July 2021Virtual Interactive Series of Global Trade and Investment Opportunities for Indian Industry in Vietnam 

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the PHD Chamber of Commerce and Industry, along with the support of the Embassy of India in Vietnam, Vietnam Trade Office in India, Ministry of Planning and Investment of Vietnam and Ministry of Industry and Trade of Vietnam, is organizing the Virtual Interactive Series of Global Trade and Investment Opportunities for Indian Industry in Vietnam from 1:30 PM – 3:00 PM (Indian Time) / 3:00 PM – 4:30 PM (Vietnam Time), 30th July 2021.

The event offers to Indian and Vietnamese participants the platform to network and make new business connections, share information, and establish business deals and to showcase the potential of the country and investment opportunity. The  Program Schedule and the banner of the event are avaiable at the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1eT_-HJVObssnEM84VWIHoMMkckJ7_PE1?usp=sharing 

Interested participants may register at https://www.globaltradeandinvestment.com/vietnam or contact the following person for further information: Mr. Niraj at Email: niraj@phdcci.in 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.


***** (VIETNAMESE BELOW)

[30 tháng 7 năm 2021] C
ác phiên trực tuyến về Cơ hội Thương mại và Đầu tư Toàn cầu dành cho ngành công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD, cùng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam, dự kiến tổ chức các phiên trực tuyến về Cơ hội Thương mại và Đầu tư Toàn cầu dành cho ngành công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam từ 1:30 chiều - 3:00 chiều (Giờ Ấn Độ) / 3:00 chiều - 4:30 chiều (Giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Sự kiện dự kiến mang đến cho các đại diện tham gia từ Ấn Độ và Việt Nam một nền tảng để kết nối và tạo liên kết kinh doanh mới, chia sẻ thông tin, thiết lập các giao dịch kinh doanh và giới thiệu tiềm năng của đất nước và cơ hội đầu tư. Chương trình dự kiến và biểu ngữ của sự kiện có thể được truy cập tại liên kết sau: https://drive.google.com/drive/folders/1eT_-HJVObssnEM84VWIHoMMkckJ7_PE1?usp=sharing  

Những đại diện có quan tâm có thể đăng ký tham dự tại: https://www.globaltradeandinvestment.com/vietnam hoặc liên hệ với ông Niraj qua Email: niraj@phdcci.in để biết thêm thông tin về sự kiện.

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.