About Us Commercial Events

[28-30 June 2021] Virtual Trade Fair titled “India–ASEAN Dyes, Chemical & Ceramics”

Posted on: June 28, 2021 | Back | Print

[28-30 June 2021Virtual Trade Fair titled “India–ASEAN Dyes, Chemical & Ceramics”

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Trade Promotion Council of India (TPCI) is organizing a Virtual Trade Fair titled “India–ASEAN Dyes, Chemical & Ceramics” from 28-30 June 2021.

The objective of the Trade Fair is to facilitate Indian Dyes, Chemical & Ceramics industries to explore new markets and discuss future business opportunities with potential Importers, Buyers and Trade Visitors from ASEAN Region. During this Virtual Trade Fair, over 50 reputed Indian companies will showcase virtually a wide range of Indian products to the Buyers/Importers/Trade Visitors from ASEAN countries and help them to establish business relations to strengthen the India-ASEAN trade relations.  TPCI is also willing to conduct specific B2B Meetings, if required, upon receipt of interest from Buyers from ASEAN countries.   

Interested buyers from Vietnam may submit their fuly filled registration form as enclosed (https://drive.google.com/drive/folders/1jYSaIMxjk0y-2-48wXq3PW4dwvHvoGV3?usp=sharing) to Mr. Suresh Kumar Makhijani, Joint Director General, TPCI at email: internationaldivision@tpci.in or register directly at https://forms.gle/jR4eN484VkG1QAmU9 or access the event's official web page to obtain further information: https://www.exhibit24x7.com/virtualexpo/india-asean-dyes-chemical-ceramic-virtual-fair. 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[28-30 tháng 6 năm 2021Hội chợ Thương mại Trực tuyến: “Thuốc nhuộm, Hóa chất & Gốm sứ Ấn Độ – ASEAN” 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ (TPCI) dự kiến tổ chức Hội chợ Thương mại Trực tuyến: “Thuốc nhuộm, Hóa chất & Gốm sứ Ấn Độ – ASEAN” từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2021.

Mục tiêu của Hội chợ Thương mại là tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp Thuốc nhuộm, Hóa chất & Gốm sứ Ấn Độ khám phá những thị trường mới và thảo luận các cơ hội kinh doanh trong tương lai với các Nhà nhập khẩu, Doanh nghiệp mua hàng và Khách tham quan tiềm năng tới từ Khu vực ASEAN. Hội chợ Thương mại trực tuyến lần này dự kiến có hơn 50 công ty uy tín của Ấn Độ tham dự và trưng bày đa dạng các sản phẩm của Ấn Độ tới Doanh nghiệp mua hàng / Nhà nhập khẩu / Khách tham quan từ các nước khối ASEAN và giúp họ thiết lập quan hệ kinh doanh nhằm tăng cường quan hệ thương mại Ấn Độ - ASEAN. TPCI cũng sẵn sàng tổ chức các Phiên giao lưu doanh nghiệp B2B nếu có yêu cầu khi nhận được sự quan tâm từ các Doanh nghiệp mua hàng tới từ các nước khối ASEAN.

Những người cá nhân có quan tâm từ Việt Nam có thể gửi bản đăng ký đầy đủ như đính kèm (https://drive.google.com/drive/folders/1jYSaIMxjk0y-2-48wXq3PW4dwvHvoGV3?usp=sharing) tới Ông Suresh Kumar Makhijani, Tổng Giám đốc, TPCI tại email: internationaldivision@tpci.in hoặc đăng ký trực tiếp tại https://forms.gle/jR4eN484VkG1QAmU9  hoặc truy cập trang web chính thức của sự kiện để biết thêm thông tin: https://www.exhibit24x7.com/virtualexpo/india-asean-dyes-chemical-ceramic-virtual-fair.  

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.