About Us Commercial Events

[14-15 September 2021] LEADS 2021

Posted on: September 14, 2021 | Back | Print

[14-15 September 2021] LEADS 2021

The Embassy has the honour to inform that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) is organizing the 2nd edition of LEADS 2021 (Leadership, Excellence, and Adaptability of business built on pillars of Diversity and Sustainability) under the theme: "Reimagine the World" in a hybrid platform (physically in New Delhi) from 14-15 September, 2021.

It is a unique multi-faceted 2-day global thought leadership initiative curated as an engagement platform for insights into five fundamental questions that underlie the quest for global economic prosperity with sustainability, inclusivity and social wellbeing. In the backdrop of self-reliance, economic resilience and multilateralism, the focus would be 21st century challenges and giving a fresh meaning to global business value chains. FICCI LEADS 2021 will be a confluence of global leaders, influencers and opinion shapers across the spectrum of world economy and will have a huge number of participants in various sectors. The program outline is available through the following link: https://www.ficcileads.in/programme.html

Interested individuals may register to participate at https://registrations.ficci.com/FICCILEADS2021/online-registration.asp or obtain further information from the official portal of the event: https://www.ficcileads.in/ , or contact Mr. Manish Singhal, Deputy Secretary General, FICCI at email: leads@ficci.com 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[14-15 tháng 09] LEADS 2021 

Đại sứ quán trân trọng thông báo: Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) dự kiến tổ chức phiên bản thứ 2 của LEADS 2021 (Lãnh đạo, Xuất sắc và Khả năng thích ứng của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên trụ cột Đa dạng và Bền vững) với chủ đề: "Tái hình dung Thế giới” trên một nền tảng kết hợp trực tuyến và trực tiếp (tại New Delhi) từ ngày 14-15 tháng 09 năm 2021.

Đây là một sáng kiến ​​lãnh đạo tư tưởng toàn cầu kéo dài 2 ngày về nhiều lĩnh vực được thực hiện trên một nền tảng tương tác nhằm tìm hiểu rõ hơn về năm câu hỏi cơ bản làm nền tảng cho nhiệm vụ thịnh vượng kinh tế toàn cầu dựa trên tính bền vững, toàn diện và phúc lợi xã hội. Trong bối cảnh tự cường, khả năng phục hồi kinh tế và chủ nghĩa đa phương, trọng tâm sự kiện sẽ là về những thách thức của thế kỷ 21 và mang lại ý nghĩa mới cho chuỗi giá trị kinh doanh toàn cầu. FICCI LEADS 2021 sẽ là nơi hội tụ của các nhà lãnh đạo toàn cầu, những người có tầm ảnh hưởng và định hướng quan điểm trên toàn nền kinh tế thế giới và được mong đợi sẽ có một số lượng lớn người tham dự từ đa dạng các lĩnh vực. Chương trình dự kiến có thể truy cập tại liên kết sau: https://www.ficcileads.in/programme.html

Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia tại https://registrations.ficci.com/FICCILEADS2021/online-registration.asp hoặc truy cập trang chủ chính thức của sự kiện để biết thêm thông tin tại https://www.ficcileads.in/  hoặc liên hệ với ông Manish Singhal, Phó Tổng thư ký, FICCI qua email: leads@ficci.com 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.