About Us Commercial Events

[24 – 27 August 2021] India ASEAN Engineering Partnership Summit

Posted on: August 24, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC India) is organizing the “India ASEAN Engineering Partnership Summit” over a virtual platform from 24 – 27 August 2021.

The objective of the Summit is to offer a platform for fostering partnerships in engineering and advanced manufacturing sector and aim to highlight other critical regions like Vietnam as a potential partner for collaboration in the engineering sector and destination for trade and investments. Relevant materials are enclosed in the following link for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1kA7aMxa7LdIvI6sMUvIGl3BYJt-CuaNR?usp=sharing

For further details, interested individuals may contact Ms. Pallavi Saha, Sr. Deputy Director, EEPC at email: psaha@eepcindia.net or mob: +91-9899994374/ Mr. Mayank Krishna, Assistant Director, EEPC at email: mkrishna@eepcindia.net or mob: +91-8826211228 or visit the official web page of the Summit at https://www.eepcvirtualexpo.com/asean-summit 

In addition, the sector specific B2B meetings/ interactions with the entrepreneurs in Vietnam will be organized in the week following the Summit (i.e. 30 August - 04 September 2021). Interested businesses are encouraged to register at  https://eepcvirtualexpo.com/conference_management/conference_registration_overseas/MTk/Mg/wvp/all/ASEAN. For further clarification, interested individuals may contact Mrs. Jaya Basu,
Email : jbasu@eepcindia.net; Mobile +91-9830260935.

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[24-27 tháng 8 năm 2021] Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Kỹ thuật Ấn Độ-ASEAN


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC India) dự kiến tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Kỹ thuật Ấn Độ-ASEAN” trên nền tảng trực tuyến từ ngày 24-27 tháng 8 năm 2021.

Mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh là cung cấp nền tảng thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất tiên tiến, đồng thời hướng tới mục tiêu làm nổi bật các khu vực quan trọng như Việt Nam là một đối tác tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và điểm đến cho thương mại và đầu tư. Các tài liệu liên quan được đính kèm trong liên kết sau để tham khảo thêm: https://drive.google.com/drive/folders/1kA7aMxa7LdIvI6sMUvIGl3BYJt-CuaNR?usp=sharing

Để biết thêm thông tin chi tiết, các cá nhân quan tâm có thể liên hệ với Bà Pallavi Saha, Phó Giám đốc cấp cao, EEPC qua email: psaha@eepcindia.net hoặc điện thoại: +91-9899994374/ Ông Mayank Krishna, Giám đốc tập sự, EEPC tại email:  mkrishna@eepcindia.net hoặc điện thoại: +91-8826211228 hoặc truy cập trang web chính thức của Hội nghị tại: https://www.eepcvirtualexpo.com/asean-summit  
Bên cạnh đó, các phiên giao lưu-tương tác B2B trong các lĩnh vực cụ thể giữa các doanh nhân Việt Nam và Ấn Độ sẽ được tổ chức vào tuần tiếp nối của Hội nghị thượng đỉnh (tức là từ 30/08-04/09/2021). Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký tại link sau: https://eepcvirtualexpo.com/conference_management/conference_registration_overseas/MTk/Mg/wvp/all/ASEAN. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Bà Jaya Basu, Email: jbasu@eepcindia.net; ĐT: +91-9830260935.

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ. 


India - ASEAN flyer

Programme - Session on CLMV

Session Brief - CLMV countries