About Us Commercial Events

[25-31 March 2021] Virtual Expo on Medical Devices, Surgical & Lab Equipment & Healthcare Infrastructure & Supplies

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC India) is organizing the Virtual Expo on Medical Devices, Surgical & Lab Equipment & Healthcare Infrastructure & Supplies from 25-31 March, 2021.

The aim of the Expo is to connect Indian manufacturers and exporters of Medical Devices, Surgical & Lab Equipment & Healthcare Infrastructure & Supplies with international buyers in the aforementioned sectors for establishing business linkages. The brochure of the event is available via the following link:  https://drive.google.com/drive/folders/1_TU0EPue_sgkm_pWiGUfadYj3DtA_oHB?usp=sharing 

More information could be obtained through contacting Mr. Rajat Sharma, Assistant Director, EEPC India at mob: +91 99104 45432 or email: rsharma@eepcindia.net, or access to the event's official webpage: https://eepcvirtualexpo.com/frontend/event_page/MTc . Registration is free of charge and must be done for participation through the following link: 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****
(VIETNAMESE BELOW)

 

[25-31 tháng 3 năm 2021] Triển lãm Trực tuyến về Thiết bị Y tế, Thiết bị Phẫu thuật, Phòng thí nghiệm, Cơ sở Hạ tầng & Vật tư chăm sóc sức khỏe 
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Kỹ thuật của Ấn Độ (EEPC India) dự kiến tổ chức Triển lãm Trực tuyến về Thiết bị Y tế, Thiết bị Phẫu thuật, Phòng thí nghiệm, Cơ sở Hạ tầng & Vật tư chăm sóc sức khỏe từ ngày 25-31 tháng 3 năm 2021.

Mục đích của Hội chợ là kết nối các nhà sản xuất và xuất khẩu Thiết bị y tế, Thiết bị phẫu thuật, Phòng thí nghiệm, Cơ sở hạ tầng & Vật tư chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ với những doanh nghiệp mua hàng quốc tế trong các lĩnh vực nêu trên nhằm thiết lập mối liên kết kinh doanh. Tài liệu của sự kiện có thể được truy cập qua liên kết sau: https://drive.google.com/drive/folders/1_TU0EPue_sgkm_pWiGUfadYj3DtA_oHB?usp=sharing 

Để biết thêm thông tin về sự kiện, cá nhân/ tổ chức có quan tâm có thể liên hệ với ông Rajat Sharma, Phó Giám đốc, EEPC Ấn Độ theo số đt: +91-9910445432 hoặc email: rsharma@eepcindia.net, hoặc truy cập vào trang web chính thức của sự kiện: https://eepcvirtualexpo.com/frontend/event_page/MTc . Các cá nhân/ tổ chức có quan tâm có thể đăng ký tham dự qua liên kết sau:
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.