About Us Commercial Events

[18 March 2021] ‘International Conference on Artificial Intelligence’ with theme ‘AI for Industry ~ AI for All’

Posted on: March 18, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Confederation of Indian Industry (CII) is organizing ‘International Conference on Artificial Intelligence’ with theme ‘AI for Industry ~ AI for All’ on 18 March 2021 over virtual platform. 
  1. The conference aims at gathering a strong industry perspective on the critical role of AI in driving the next wave of transformation in India. It would highlight on following:

  2. Building Foundation for Future with use of technologies

  3. Relevance of AI in Healthcare integrating health models with digital technologies for improving health and social care.

  4. Understand the state of AI in banking and financial services

  5. Role of AI redefining Manufacturing 
Registration is free of charge. Interested Individuals may register to participate via the following link: https://ciionline.webex.com/ciionline/onstage/g.php?MTID=ea18891f028e46cca2809e1b01f4fd8f1  
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[18 tháng 3 năm 2021] ‘Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo’ với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp ~ Trí tuệ nhân tạo cho tất cả’
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) dự kiến tổ chức ‘Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo’ với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp ~ Trí tuệ nhân tạo cho tất cả’ vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 trên nền tảng trực tuyến.

  1. Hội nghị được tổ chức nhằm thu thập các quan điểm của ngành công nghiệp về vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong việc thúc đẩy làn sóng chuyển đổi số tiếp theo ở Ấn Độ. Sự kiện có những điểm nổi bật sau:

  2. Xây dựng nền tảng cho tương lai với việc sử dụng công nghệ

  3. Mức độ liên quan của AI trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe tích hợp các mô hình y tế với công nghệ kỹ thuật số nhằm cải thiện sức khỏe và chăm sóc xã hội.

  4. Hiểu về vị trí của AI trong các dịch vụ tài chính và ngân hàng

  5. Vai trò của AI định nghĩa lại mảng Sản xuất 
Đăng ký tham dự là hoàn toàn miễn phí. Các cá nhân có quan tâm có thể đăng ký tham gia qua liên kết sau:
https://ciionline.webex.com/ciionline/onstage/g.php?MTID=ea18891f028e46cca2809e1b01f4fd8f1  
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.