About Us Commercial Events

[8 March 2021] A webinar on “Solar for Women; changing lives and igniting possibilities”

Posted on: March 03, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the International Solar Alliance (ISA) is organizing a webinar on “Solar for Women; changing lives and igniting possibilities” from 16:30-19:30hrs, Vietnam Time (15:00-18:00hrs, India Time), 08 March 2021. 
     
The Embassy of India would be grateful if the esteemed Authority could disseminate the information of the event to relevant officials and business houses for their possible participation in the event. The invitation to attend the Webinar, the Concept Note and the Draft Agenda are attached herewith for further reference (https://drive.google.com/drive/folders/1ooOIommC65B12XBqXS_LC7-3WakudoHc?usp=sharing). The link for participating in the Webinar is as follows:
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[8 tháng 3 năm 2021] Hội thảo trên web về “Năng lượng mặt trời dành cho phụ nữ; thay đổi cuộc sống và khơi dậy khả năng”
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA) dự kiến tổ chức hội thảo trên web về “Năng lượng mặt trời dành cho phụ nữ; thay đổi cuộc sống và khơi dậy khả năng” từ 16h30-19h30, Giờ Việt Nam (15h00-18h00, Giờ Ấn Độ), ngày 8 tháng 3 năm 2021.

Đại sứ quán Ấn Độ kính mong Quý cơ quan có thể phổ biến thông tin về sự kiện này cho các doanh nghiệp thành viên để họ có thể tham gia sự kiện. Thư mời tham dự Hội thảo trên web, Bản giới thiệu sự kiện và Dự thảo Chương trình được đính kèm theo đây để tham khảo thêm (https://drive.google.com/drive/folders/1ooOIommC65B12XBqXS_LC7-3WakudoHc?usp=sharing).
Liên kết để tham gia Hội thảo trên web như sau:
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.