About Us Commercial Events

[10-12 March 2021] "India Rice and Agro Commodities Show"

Posted on: March 10, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) is organizing the 1st Virtual Fair - "India Rice and Agro Commodities Show" from 10-12 March 2021.

The aim of the event is to connect Indian exporters to international buyers in the field of agriculture, with much emphasis on rice. 

Interested individuals may register to participate in the event via http://vtf.apeda.gov.in/ and see the enclosed file for instruction of registration: https://drive.google.com/drive/folders/1Di31UvGw0vg-5Y9opLRkCUJN8aDYbDJB?usp=sharing 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.
 
*****

(VIETNAMESE BELOW)

[10-12 tháng 3 năm 2021“Triển lãm Hàng hóa Nông sản và Gạo Ấn Độ” 
 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo rằng Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) sự kiến tổ chức Hội chợ Ảo lần thứ nhất - “Triển lãm Hàng hóa Nông sản và Gạo Ấn Độ” từ ngày 10-12 tháng 3 năm 2021.

Mục đích của sự kiện là kết nối các nhà xuất khẩu Ấn Độ với các khách hàng quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là về sản phẩm gạo.

Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia sự kiện qua http://vtf.apeda.gov.in/ và xem file hướng dẫn đăng ký kèm theo: https://drive.google.com/drive/folders/1Di31UvGw0vg-5Y9opLRkCUJN8aDYbDJB?usp=sharing   
      
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.