About Us Commercial Events

[24-26 March 2021] CLE-India Footwear, Leather & Accessories Online Sourcing Show 2021

Posted on: March 24, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry  (FICCI) are organizing the India Pharma 2021 & India Medical Device 2021 from 25-26 February 2021 & 1-2 March 2021. 

The objective of India Pharma & India Medical Device 2021 is to (i) Endeavor to address industry issues and to create a platform to recommend solutions, (ii) Facilitate sharing of knowledge and best practices, (iii) Promote India as a Manufacturing hub in the Pharmaceutical and Medical Devices Sector, (iv) Establish India as a premier global healthcare destination and attract investments, (v) Provide a platform to network and collaborate, and (vi) Identify new priority areas and deliberate upon them. All the sessions would be organized virtually, and registration is kept complimentary for the industry stakeholders. The brochure of the events is enclosed for further reference: https://drive.google.com/drive/folders/1n1Pe3EyM3icerxcCcU5gWhYjuc8bQRZV?usp=sharing 

Interested individuals may register to participate at 
http://registrations.ficci.com/phamed/attendee-registration.asp or access the following links to obtain further information about the event: https://www.indiapharmaexpo.in/ or https://www.indiamediexpo.in/ 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

 

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[25-26 tháng 2 & 1-2 tháng 3 năm 2021Dược phẩm Ấn Độ 2021 & Thiết bị Y tế Ấn Độ 2021
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Cục Dược phẩm, thuộc Bộ Hóa chất & Phân bón, Chính phủ Ấn Độ và Liên đoàn Phòng Thương mại & Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) dự kiến tổ chức sự kiện Dược phẩm Ấn Độ 2021 & Thiết bị Y tế Ấn Độ 2021 từ ngày 25-26 tháng 2 năm 2021 và ngày 1-2 tháng 3 năm 2021.

Mục tiêu của sự kiện Dược phẩm Ấn Độ 2021 & Thiết bị Y tế Ấn Độ 2021 là: (i) Nỗ lực giải quyết các vấn đề trong ngành và tạo nền tảng đề xuất các giải pháp, (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến ​​thức và các phương pháp hay nhất, (iii) Quảng bá Ấn Độ là một trung tâm Sản xuất trong Lĩnh vực Dược phẩm và Thiết bị Y tế, (iv) Thiết lập hình ảnh Ấn Độ như một điểm đến chăm sóc sức khỏe toàn cầu hàng đầu và thu hút đầu tư, (v) Cung cấp một nền tảng để kết nối và cộng tác, và (vi) Xác định các lĩnh vực ưu tiên mới và cân nhắc chúng. Tất cả các phiên họp sẽ được tổ chức trực tuyến và việc đăng ký tham dự là miễn phí cho các bên liên quan trong ngành. Tài liệu giới thiệu về các sự kiện được đính kèm để tham khảo thêm: https://drive.google.com/drive/folders/1n1Pe3EyM3icerxcCcU5gWhYjuc8bQRZV?usp=sharing 

Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia tại http://registrations.ficci.com/phamed/attendee-registration.asp hoặc truy cập các liên kết sau để biết thêm thông tin về sự kiện: https://www.indiapharmaexpo.in/ hoặc https: //www.indiamediexpo.in/
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.