About Us Commercial Events

[10-13 March 2021] India Electricals and Electronics Virtual Expo

Posted on: March 10, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM), in association with the Department of Commerce, Government of India, is organizing the "India Electricals and Electronics Virtual Expo" from 10-13 March 2021. 

The event's main focus is to connect international buyers to source from Indian manufacturers and suppliers of electrical and electronic products. The event will showcase 75+ exhibitors with over 2,000 products on displays in 4 days of the event. Facilities offered in the Virtual Show include: (i) Virtual booth with demonstrating Profiles and Products of manufacturers; (ii) Connect with manufacturers on virtual booth via Chat and Video callls; (iii) Multiple products listing with catalogue, brochures, certificates and product videos; (iv) B2B matching services - Shortlist supplier through profile to meet on-on-one. 

For further details, interested businesses could visit the following link: www.ieeve.in and register for participation in the following link: https://bit.ly/3cEJvGt  
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.
 
*****
 
(VIETNAMESE BELOW)

[10-13 tháng 3 năm 2021 Triển lãm trực tuyến Điện và Điện tử Ấn Độ
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp (ASSOCHAM), phối hợp với Bộ Thương mại, Chính phủ Ấn Độ, dự kiến tổ chức "Triển lãm trực tuyến Điện và Điện tử Ấn Độ" từ ngày 10 - 13 tháng 3 năm 2021.
 
Trọng tâm chính của sự kiện là kết nối doanh nghiệp mua hàng quốc tế với nguồn hàng từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm điện và điện tử của Ấn Độ. Sự kiện sẽ giới thiệu hơn 75 đơn vị triển lãm với hơn 2.000 sản phẩm được trưng bày trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện. Các tiện ích của sự kiện Triển lãm trực tuyến bao gồm: (i) Gian hàng trực truyến có thông tin Hồ sơ và Sản phẩm của các nhà sản xuất; (ii) Kết nối với các nhà sản xuất trên gian hàng trực tuyến thông qua tính năng Nhắn tin (Chat) và Gọi điện video (Video callls); (iii) Danh sách sản phẩm theo danh mục, tài liệu quảng cáo, giấy chứng nhận và video giới thiệu sản phẩm; (iv) Dịch vụ kết nối B2B - Lọc Nhà cung cấp trong danh sách thông qua hồ sơ để bố trí gặp trực tiếp.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, các doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập vào đường dẫn sau: www.ieeve.in và đăng ký tham gia theo đường dẫn sau: https://bit.ly/3cEJvGt 
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.