About Us Commercial Events

[12 March 2021] IMC India Calling Conference 2021

Posted on: March 12, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the IMC Chamber of Commerce and Industry, Mumbai (IMC-formerly Indian Merchants' Chamber) is organizing the IMC India Calling Conference 2021 on 12 March 2021 in hybrid format - Online as well as in-person presence.

The objective of this annual event is to provide a networking platform for Indian and global players, including policy makers, government officials, economists, banks and financial institutions, relevant companies, logistic providers, investors, academic institutions, industry associations and other experts to discuss and share insights into development of markets in India, policy inputs and opportunities for companies to invest and collaborate in the following two sectors: (i) Smart Infrastructure and (ii) Green Technology – Mobility and Sustainability. Please refer to the enclosed Background Paper on the proposed IMC India Calling Conference 2021 and the appended link below of post-conference report of IMC India Calling 2019 held on 25 March, 2019:

 
Interested member companies can register to participate virtually by sending the attached registration form duly filled to Ms. Vanita Ghuge at vanita.ghuge@imcnet.org to receive a joining link to the event. 
 
All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****
(VIETNAMESE BELOW)

[12 tháng 3 năm 2021 Hội nghị Kêu gọi IMC Ấn Độ 2021
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Phòng Thương mại và Công nghiệp IMC, Mumbai (IMC-trước đây là Phòng Thương gia Ấn Độ) sẽ tổ chức Hội nghị Kêu gọi IMC Ấn Độ 2021 vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 ở định dạng hỗn hợp - trực tuyến kết hợp trực tiếp. 

Mục tiêu của sự kiện thường niên này là cung cấp một nền tảng kết nối cho các công ty Ấn Độ và toàn cầu, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, quan chức chính phủ, nhà kinh tế học, ngân hàng và tổ chức tài chính, các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ logistics, nhà đầu tư, tổ chức học thuật, hiệp hội các ngành và các chuyên gia khác để thảo luận và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của các thị trường ở Ấn Độ, đầu vào chính sách và cơ hội cho các công ty đầu tư và hợp tác trong hai lĩnh vực sau: (i) Cơ sở hạ tầng thông minh và (ii) Công nghệ xanh - Tính di động và Bền vững. Vui lòng tham khảo Tài liệu cơ sở kèm theo về Đề xuất Hội nghị Kêu gọi IMC Ấn Độ 2021 và liên kết bên dưới về báo cáo hậu Hội nghị Kêu gọi IMC Ấn Độ 2019 được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2019:


Các doanh nghiệp thành viên quan tâm có thể đăng ký tham gia trực tuyến bằng cách gửi biểu mẫu đăng ký đính kèm đã điền đầy đủ thông tin tới bà Vanita Ghuge tại email: vanita.ghuge@imcnet.org để nhận được liên kết tham gia sự kiện.
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.