About Us Commercial Events

[1st-2nd March 2021] 2nd Pune International Business Summit

Posted on: March 01, 2021 | Back | Print

The Embassy of India, Hanoi has the honour to inform that the Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture (MICCIA) - Pune, India is organizing the 2nd Pune International Business Summit in hybrid format on 1st and 2nd March 2021.

This Summit will bring together Dignitaries, Senior Government Officials, Diplomats and Trade Commissioners, Experts and business community in India and abroad. It will be an ideal platform for the business community from India and around the world to explore mutually beneficial business prospects, learn about the technology trends and policy perspectives from around the world which would impact the future. It would also bring out the newer areas that industry constituents could venture into for their next level of growth. The event will comprise of Sessions on:
+ Success Stories in International Business
+ Countries: Diplomats and Trade Commissioners of various countries
+ Technology Adoption in India enabling International Business
+ Pune - An ideal Technology Partner for Global businesses (focusing on Industry 4.0, AI, IT Solutions, Design Engineering and others)
+ R & D, Innovation fuelling International Business Growth
+ Ministries and Departments concerned with Industry
+ Networking Sessions

Interested individuals may access the following links to participate in the event:
1.     Day 1-Monday, 1st March 2021 from 9:00 a.m. to 7:30 p.m. (with breaks in between) – Indian Standard Time: https://tinyurl.com/1miolfs4 
2.     Day 2-Tuesday, 2nd March 2021 from 10:00 a.m. to 7:00 p.m. (with breaks in between) – Indian Standard Time: https://tinyurl.com/16w35tgp 

For further information, interested individuals may refer to the following documents:
1.     Concept Note: https://tinyurl.com/4fkgax3r 
2.     Circular for Participation for entities outside India:  https://tinyurl.com/ysx3webh 
3.     Tentative Programme as it stands for the Summit to give an idea to the prospective participants: https://tinyurl.com/29hdj5j3 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details and support for the event.

*****

(VIETNAMESE BELOW)

[01-02 tháng 3 năm 2021Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Quốc tế Pune lần thứ 2
 
Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Mahratta (MICCIA) - Pune, Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Quốc tế Pune lần thứ 2 theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 1 và 2 tháng 3 năm 2021.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ quy tụ các quan chức chính phủ cấp cao, nhà ngoại giao và ủy viên thương mại, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ và nước ngoài. Đây sẽ là một nền tảng lý tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp từ Ấn Độ và trên toàn thế giới khám phá triển vọng kinh doanh cùng có lợi, tìm hiểu về xu hướng công nghệ và quan điểm chính sách từ khắp nơi trên thế giới sẽ tác động đến tương lai. Sự kiện cũng sẽ đưa ra những lĩnh vực mới mà các thành phần trong ngành có thể tham gia để đạt được mức tăng trưởng tiếp theo. Sự kiện sẽ bao gồm các Phiên về:
+ Câu chuyện thành công trong kinh doanh quốc tế
+ Các quốc gia: Các nhà ngoại giao và Ủy viên Thương mại các nước
+ Ứng dụng công nghệ ở Ấn Độ trong kinh doanh quốc tế
+ Pune - Đối tác công nghệ lý tưởng cho các doanh nghiệp Toàn cầu (tập trung vào Công nghiệp 4.0, Trí tuệ nhân tạo, Giải pháp CNTT, Kỹ thuật thiết kế và các lĩnh vực khác)
+ Nghiên cứu và phát triển, Đổi mới thúc đẩy Tăng trưởng Kinh doanh Quốc tế
+ Các Bộ, Ban ngành có liên quan
+ Phiên kết nối doanh nghiệp

Các cá nhân quan tâm có thể truy cập các đường dẫn sau để tham gia sự kiện:
1. Ngày 1-Thứ Hai, ngày 1 tháng 3 năm 2021 từ 9:00 sáng đến 7:30 tối (có nghỉ giữa giờ) - Giờ chuẩn Ấn Độ: https://tinyurl.com/1miolfs4 
2. Ngày 2- Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 từ 10:00 sáng đến 7:00 tối (có nghỉ giữa giờ) - Giờ chuẩn Ấn Độ: https://tinyurl.com/16w35tgp 

Để biết thêm thông tin chi tiết, các cá nhân quan tâm có thể tham khảo các tài liệu sau:
1. Giới thiệu sự kiện: https://tinyurl.com/4fkgax3r 
2. Giấy mời tham gia gửi tới các tổ chức bên ngoài Ấn Độ: https://tinyurl.com/ysx3webh 
3. Chương trình dự kiến : https://tinyurl.com/29hdj5j3 
 
Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.