About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit Tuyen Quang Province to Promote Development Partnership

Posted on: July 08, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited the northern province of Tuyen Quang on 7-8 July 2022 to inaugurate two school projects implemented under Government of India’s Quick Impact Project (QIP) programme in the province. The school infrastructure constructed respectively in Binh An and Hong Quang communes in the remote Lam Binh district have greatly facilitated primary education in this mountainous district inhabited by ethnic minority communities, thus contributing to the Sustainable Development Goals of Vietnam.
 
During his visit, Ambassador also met the Party Secretary of Tuyen Quang province H.E. Mr. Chau Van Lam and discussed bilateral cooperation opportunities in areas such as healthcare, education, trade and investment, tourism and cultural exchanges.
 
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Tuyên Quang phía bắc Việt Nam vào ngày 7-8 tháng Bảy năm 2022 để khánh thành hai dự án trường học được thực hiện trong chương trình Dự án Tác động Nhanh của Chính phủ Ấn Độ (QIP) tại tỉnh này. Cơ sở hạ tầng trường học được xây dựng lần lượt tại các xã Bình An và Hồng Quang thuộc huyện Lâm Bình xa xôi đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho giáo dục tiểu học ở huyện miền núi có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam.
 
Trong chuyến thăm, Đại sứ cũng đã gặp Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và trao đổi về các cơ hội hợp tác song phương trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, thương mại và đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.
 
 
 
Go to Top