About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit to Tien Giang for Inauguration of QIP

Posted on: May 14, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited Tien Giang Province in the Mekong Delta region of Vietnam on 14 May 2022 to inaugurate a Quick Impact Project (QIP) for two rain water storage reservoirs in the coastal district of Tan Phu Dong built with grant assistance of Government of India. The area suffers from severe shortage of clean water. With the construction of these reservoirs, more than 500 households have now got access to clean drinking water. During his visit to the project site, Ambassador interacted with local beneficiaries and thanked them for their active cooperation in quick completion of the project. He was joined during the visit by the Vice Chairman of People’s Council of Tien Giang, Mr. Tran Thanh Nguyen and Consul General of India, Dr. Madan Mohan Sethi.
 
The project is part of seven QIPs in water resource management in the Mekong Delta Region undertaken with Indian assistance in the last one year.
 
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Tiền Giang ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam vào ngày 14 tháng 5 năm 2022 để khánh thành Dự án Tác động nhanh (QIP) cho hai bể chứa nước mưa ở huyện ven biển Tân Phú Đông được xây dựng với sự hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Khu vực này bị thiếu nước sạch trầm trọng. Với việc xây dựng các hồ chứa này, hơn 500 hộ dân đã được sử dụng nước sạch. Trong chuyến thăm đến địa điểm thực hiện dự án, Đại sứ đã tiếp xúc với các đối tượng thụ hưởng địa phương và cảm ơn họ đã tích cực hợp tác để hoàn thành nhanh chóng dự án. Cùng tham gia có Ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tổng lãnh sự Ấn Độ, Tiến sĩ Madan Mohan Sethi.
 
Dự án là một phần trong bảy QIPs về quản lý tài nguyên nước ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện với sự hỗ trợ của Ấn Độ trong một năm qua.Go to Top