About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit to Ben Tre Province for Inauguration of QIP

Posted on: May 13, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited the Mekong Delta province of Ben Tre on 13 May 2022 and met the Chairman of the Provincial People’s Committee H.E. Mr. Tran Ngoc Tam to explore bilateral cooperation in areas such as trade, tourism and development partnership. He was joined by Consul General of India, Dr. Madan Mohan Sethi.
 
During the visit, Ambassador inaugurated the Quick Impact Project (QIP) for Thoi Dinh Irrigation Canal in Cho Lach District of Ben Tre constructed with the grant assistance of Government of India. Ben Tre is an important fruit producing province of Vietnam’s Mekong Delta region but also suffers from growing levels of saline intrusion in farmlands. The new water channel infrastructure created with GOI assistance will restrict sea water from entering into nearly 100 hectares of fruit orchard, thereby directly benefitting local community in raising their fruit harvest. During Ambassador’s interaction with the local community members, they expressed deep appreciation for India’s assistance for this project and noted that it had raised the annual income of each household by nearly US$ 2000. Ambassador was joined by the Vice Chairman of Ben Tre, Mr. Nguyen Minh Canh during the event.
 
QIPs are a key platform for India-Vietnam development partnership contributing to grassroots level development and helping Vietnam’s efforts towards meeting Sustainable Development Goals (SDGs).
 
***
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Bến Tre ở Đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 và gặp Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tìm hiểu hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, du lịch và quan hệ đối tác phát triển. Tham gia cùng có Tổng lãnh sự Ấn Độ, Tiến sĩ Madan Mohan Sethi.
 
Trong chuyến thăm, Đại sứ đã khánh thành Dự án Tác động Nhanh (QIP) cho Kênh Thủy lợi Thới Định ở huyện Chợ Lách, Bến Tre được xây dựng với sự hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Bến Tre là một tỉnh sản xuất trái cây quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nhưng cũng phải chịu mức độ xâm nhập mặn ngày càng tăng trong các vùng đất canh tác. Cơ sở hạ tầng kênh dẫn nước mới được tạo ra với sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ sẽ hạn chế nước biển xâm nhập vào gần 100 ha vườn cây ăn trái, do đó mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng địa phương trong việc nâng cao thu hoạch trái cây. Trong quá trình Đại sứ tiếp xúc với các thành viên cộng đồng địa phương, họ đã bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Ấn Độ cho dự án này và ghi nhận rằng thu nhập hàng năm của mỗi hộ gia đình đã được nâng lên gần 2000 đô la Mỹ. Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre, Ông Nguyễn Minh Cảnh đã tham dự sự kiện.
 
QIPs là nền tảng quan trọng cho quan hệ đối tác phát triển Ấn Độ-Việt Nam, góp phần vào sự phát triển ở cấp cơ sở và giúp Việt Nam nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).


Go to Top