About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with Chairman of Vietnam's Ethnic Minority Commission

Posted on: May 12, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma was invited by the Minister-Chairman of Commission for Ethnic Minority Affairs (CEMA) of Vietnam and Party Central Committee Member, H.E. Mr. Hau A Lenh at the CEMA headquarters in Hanoi on 12 May 2022 to explore bilateral cooperation opportunities for socio-economic development of ethnic minority regions in Vietnam.
***
Đại sứ Pranay Verma đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Trung ương Đảng, Ngài Hầu A Lềnh tại trụ sở UBDT ở Hà Nội ngày 12/5/2022 để tìm hiểu cơ hội hợp tác song phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội của các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.Go to Top