About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Interaction with Students from Diplomatic Academy of Vietnam

Posted on: May 06, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma hosted a group of students from the Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) in the Embassy on 6 May 2022 and interacted with them on a range of issues such as functioning of the Embassy, role of diplomats in the contemporary world, achievements of India in 75 years since its independence, recent achievements in India-Vietnam relations and so on. DAV is the training ground for future Vietnamese diplomats. Amb. Tôn Sinh Thanh, former Ambassador of Vietnam to India and currently a faculty member of DAV, led the group of students to the luncheon interaction.
***
Đại sứ Pranay Verma đã tiếp đón một nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) tại Đại sứ quán vào ngày 6 tháng 5 năm 2022 và trao đổi với các sinh viên về một loạt các vấn đề như hoạt động của Đại sứ quán, vai trò của các nhà ngoại giao trong thế giới đương đại, những thành tựu của Ấn Độ trong 75 năm kể từ ngày độc lập, những thành tựu gần đây trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, v.v. DAV là nơi đào tạo ra những nhà ngoại giao tương lai của Việt Nam. Đại sứ Tôn Sinh Thành, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và hiện là giảng viên của DAV, đã dẫn đoàn sinh viên tham gia buổi giao lưu.

Go to Top