About Us Events/Photo Gallery

India@75: Inauguration of Quick Impact Projects in Hau Giang Province

Posted on: April 06, 2022 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited Hau Giang province in the Mekong Delta Region of Vietnam on 6 April 2022 to inaugurate two Quick Impact Projects (QIPs) in water resource management implemented with grant assistance of Government of India. He interacted with the beneficiaries of the projects and visited some of the households receiving clean water using these new facilities. He was joined by the Vice Chairman of Hau Giang People’s Committee, H.E. Mr. Truong Canh Tuyen and Consul General Dr. Madan Mohan Sethi.
One of the QIPs entailed laying more than 4 km long clean water pipeline and supplying water tanks to nearly 200 households in Long My district which is frequently affected by droughts and saltwater intrusion.
The other QIP related to dredging of fresh water storage channel and installation of an advanced water-saving irrigation system over 5.5 hectares of land and an automatic salinity measurement station in Chau Thanh district.
India’s QIPs complement development efforts at the local level and bring direct benefits to grassroots communities, thus contributing to Vietnam’s Sustainable Development Goals (SDGs).
***
Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Hậu Giang ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam vào ngày 6 tháng 4 năm 2022 để khánh thành hai Dự án Tác động nhanh (QIPs) về quản lý tài nguyên nước được thực hiện trong dự án hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Ông đã tiếp xúc với những người thụ hưởng từ các dự án và đến thăm một số hộ gia đình được sử dụng nước sạch sử dụng các công trình mới này. Tham gia cùng Đại sứ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên.

Một trong những QIP là đặt đường ống dẫn nước sạch dài hơn 4 km và cung cấp bồn chứa nước cho gần 200 hộ gia đình ở huyện Long Mỹ, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Dự án QIP khác liên quan đến việc nạo vét kênh trữ nước ngọt và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước tiên tiến trên 5,5 ha đất và một trạm đo độ mặn tự động tại huyện Châu Thành.

Các QIP của Ấn Độ bổ sung cho các nỗ lực phát triển ở cấp địa phương và mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng cơ sở, do đó đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam.
 


Go to Top