About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Visit to My Son for India-Vietnam Cultural Festival

Posted on: March 28, 2022 | Back | Print

To celebrate the 50th anniversary of India-Vietnam Diplomatic Relations and the 75th anniversary of India’s Independence #AmritMahotsav, the Embassy of India in partnership with the Provincial People’s Committee of Quang Nam organised an India-Vietnam Cultural Festival on 28 March 2022 at the World Heritage Site of My Son where Archaeological Survey of India has undertaken extensive conservation of three Cham temple complexes.
 
Ambassador Pranay Verma, joined by the Vice Chairman of Quang Nam province Mr. Tran Van Tan, attended the event showcasing a variety of programmes, including cultural performances, a photo exhibition and a seminar with Indian and Vietnamese scholars on the theme of India-Vietnam cultural and civilizational exchanges.
 
Before the event, Ambassador and Vice Chairman also visited the Temple Block ‘A’ restored by the Archaeological Survey of India, which includes the 9th century CE monolithic sandstone Shivalingam designated as the National Treasure of Vietnam.
 
***
 
Để kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam và 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa Ấn Độ - Việt Nam vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 tại Di sản Thế giới Mỹ Sơn, nơi Cơ quan Khảo cổ học Ấn Độ đã đảm nhận việc bảo tồn rộng rãi ba quần thể đền tháp Chăm.
 
Cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân, Đại sứ Pranay Verma đã tham dự sự kiện với nhiều chương trình đa dạng, bao gồm biểu diễn văn hóa, triển lãm ảnh và tọa đàm với các học giả Ấn Độ và Việt Nam về giao lưu văn hóa, văn minh Ấn Độ - Việt Nam.
 
Trước khi sự kiện diễn ra, Đại sứ và Phó Chủ tịch cũng đã đến thăm Khu đền tháp ‘A’ do Cơ quan Khảo cổ học Ấn Độ trùng tu, bao gồm khối đá sa thạch nguyên khối Shivalingam từ thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên được công nhận là Bảo vật Quốc gia của Việt Nam.
 
Go to Top