About Us Events/Photo Gallery

India@75: Embassy's Annual Media Get Together and Briefing on AKAM Events

Posted on: January 05, 2021 | Back | Print

The Embassy hosted its annual lunch for friends from the Vietnamese media on 5 January 2022. Ambassador Pranay Verma briefed them on developments in India-Vietnam relations in 2021 and various activities being planned by the Embassy in 2022 to celebrate the 75th anniversary of India’s independence #AzadiKaAmritMahotsav and the 50th anniversary of India-Vietnam Diplomatic Relations. During the week, Ambassador also gave special interviews on these themes to three prominent news channels of Vietnam – VTV, VTC and the Vietnam Military Broadcasting TV (QPVN).
 
***
 
Đại sứ quán đã tổ chức bữa trưa thường niên cho bạn bè truyền thông Việt Nam vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Đại sứ Pranay Verma đã thông báo về những phát triển trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trong năm 2021 và các hoạt động khác nhau mà Đại sứ quán lên kế hoạch vào năm 2022 để kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) và Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam. Trong tuần, Đại sứ cũng đã trả lời phỏng vấn đặc biệt về các chủ đề này với ba kênh thời sự nổi bật của Việt Nam -- VTV, VTC và Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN).
 
 
 
 


Go to Top