About Us Events/Photo Gallery

Indi@75: Exchange of Messages between Leaders of India and Vietnam to Mark 50th Anniversary of Diplomatic Relations

Posted on: January 07, 2022 | Back | Print

To mark the 50th anniversary of India-Vietnam Diplomatic Relations on 7 January 2022, Vice Foreign Minister of Vietnam His Excellency Nguyen Quoc Dzung and Ambassador Pranay Verma exchanged congratulatory messages sent by the leaders of India and Vietnam, in a simple ceremony at the Ministry of Foreign Affairs.
 
***
 
Nhằm kỷ niệm 50 Năm Quan hệ Ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngài Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Pranay Verma đã trao đổi thông điệp chúc mừng của lãnh đạo Ấn Độ và Việt Nam trong một buổi lễ giản dị tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
 


Go to Top